Aktuální diagnostika a terapie chronické pankreatitidy

04/2020

Prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.1,3,4; MUDr. Lumír Kunovský, Ph.D.1,2,5; MUDr. Martina Bojková3,4; MUDr. Martin Blaho3,4; doc. MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D2,6; MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.1,2; MUDr. Radoslav Pruška1,2; MUDr. Vladimír Kojecký, Ph.D.2,7

1 Interní gastroenterologická klinika FN Brno

2 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno

3 Interní klinika FN Ostrava

4 Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava

5 Chirurgická klinika, FN Brno

6 II. interní klinika, FN u Sv. Anny, Brno

7 Interní klinika, Krajská Baťova nemocnice Zlín, MU Brno

 

SOUHRN

Diagnostika chronické pankreatitidy je v současnosti založena především na využití škály zobrazovacích metod a posouzení exokrinní funkce pankreatu funkčními testy, které jsou buď přímé, nebo hodnotí funkce pankreatu nepřímo. Neinvazivní dechový test s mixovanými triglyceridy, stanovení tukové absorpce a jednoduchý test stanovení fekální elastázy 1, užívaný v klinické praxi nejčastěji, jsou testy zásadními. V terapii exokrinní nedostatečnosti jsou doporučeny tzv. enteric-coated mikročástice o velikosti < 2 mm, které jsou podávány v kapsli s pH senzitivním obalem. Tím je zaručena synchronizace mezi uvolněním mikročástic z kapsle a jejich promícháním se žaludečním chymem, takže chymus v horní části duodena a jeho trávení jsou časově ovlivněny působením pankreatických enzymů, především lipázy, která je uvolňována z mikročástic. Zásadou terapie je podání dostatečné dávky enzymů, a to s každým jídlem ve formě kapslí s mikročásticemi. Efekt léčby lze posoudit na základě změn klinických symptomů, snížení množství tuku ve stolici nebo některých testů, jako je test dechový nebo tukový absorpční test. U osob s hyperaciditou je součástí léčby podání léků blokujících produkci žaludeční kyseliny, nejčastěji jsou podávány blokátory protonové pumpy. U mukoviscidózy je třeba podat vyšší dávky enzymů, ale zvláště vysoké dávky mohou pak vést ke vzniku fibrotizujících kolonopatií.

 

Klíčová slova

chronická pankreatitida, definice chronické pankreatitidy zobrazovací metody, exokrinní pankreatická funkce, pankreatická enzymatická substituce, pankreatická bolest

 

SUMMARY

The diagnosis of chronic pancreatitis is currently based primarily on the use of a range of imaging methods and the assessment of exocrine pancreatic function by functional tests, which are either direct or evaluate pancreatic function indirectly. The non-invasive breath test with mixed triglycerides, the determination of fat absorption and the simple test for the determination of faecal elastase 1, most often used in clinical practice, are essential tests. In the treatment of exocrine insufficiency, so-called enteric-coated microparticles with a size of <2 mm are recommended, which are administered in a capsule with a pH-sensitive coating. This ensures synchronization between the release of the microparticles from the capsule and their mixing with the gastric chyme, so that the chyme in the upper duodenum and its digestion are affected by the action of pancreatic enzymes, especially lipase, which is released from the microparticles. The principle of therapy is to administer a sufficient dose of enzymes with each meal in the form of microparticle capsules. The effect of treatment can be assessed on the basis of changes in clinical symptoms, a reduction in the amount of fat in the stool or some tests, such as a breath test or a fat absorption test. In people with hyperacidity, treatment involves the administration of drugs that block the production of stomach acid, most often proton pump blockers. In cystic fibrosis, higher doses of enzymes are required, but particularly high doses can lead to fibrotic colonopathies.

 

Key words

chronic pancreatitis, definition of chronic pancreatitis, imaging methods, exocrine pancreatic function, pancreatic enzymatic substitution, pancreatic pain

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM