Pokyny autorům - lékový profil

 

Rozsah článku

5–12 normostran textu ve Wordu (písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování jednoduché) + seznam literatury a přílohy

Pozn.: 1 normostrana = 1 800 znaků elektronického textu včetně mezer.

 

Struktura článku

Článek je zaměřen na klinické zkušenosti a zařazení dané účinné látky do současné palety léčiv.

 

 1. Souhrn + klíčová slova a jejich anglické ekvivalenty – max. 20 řádek textu
 2. Farmakologická skupina
 3. Chemické a fyzikální vlastnosti – chemický název léčiva, sumární vzorec, molekulová hmotnost event. další vlastnosti
 4. Mechanismus účinku, farmakodynamika – účinek na úrovni receptorů nebo na molekulární úrovni, rozdíl oproti příbuzným látkám; základní farmakodynamické účinky léčiva, patofyziologické pochody relevantní k účinku léčiva, event. výsledky preklinických studií apod.
 5. Farmakokinetické vlastnosti – absorpce, distribuce, metabolismus, exkrece...
 6. Klinické zkušenosti – na základě EBM (randomizované kontrolované studie zejména fáze III – cíle, uspořádání, populace, intervence, výsledky, diskuse), u léčiv používaných v praxi metaanalytické práce
 7. Zařazení do současné palety léčiv – pozice léčiva v používané indikaci (první volba…), celkový přínos léčiva a potenciální možnosti, srovnaní s ostatními léčivy ze stejné farmakoterapeutické skupiny, rozdíly v otázce účinnosti a bezpečnosti
 8. Indikace
 9. Kontraindikace
 10. Nežádoucí účinky – výskyt v klinických studiích, závažnost, bezpečnostní profil léčiva
 11. Lékové interakce
 12. Dávkovaní – dávkovací schéma (velikost dávky, interval) a obvykla doba podávání v používaných indikacích, odlišnosti v dávkování u specifických populací (děti, staří lidé pacienti s insuficiencí ledvin či jater); těhotné ženy
 13. Literatura – prosíme max. 20 citací

 

Přílohy

Je třeba rozlišovat typy příloh: tabulky (tab.), grafy (graf), obrázky včetně schémat (obr.). Každý typ má vlastní číslování. Pro tabulky používejte textový editor nebo Microsoft Excel, popř. PowerPoint. Pro grafy Microsoft Excel, včetně zdrojových dat, popř. PowerPoint. Všechny přílohy by měly být editovatelné.

Případné vložené obrázky (fotografie) je nutné připojit pouze jako samostatné soubory ve formátu: JPG, PNG, TIF či EPS – rozlišení min. 300 dpi, v šíři min. 12 cm. Obrázky ve formátu JPG, prosíme, nekomprimujte! Obrázky vložené do textu ve formátu Microsoft Word nejsou většinou pro tisk vhodné. Na adekvátním místě v textu uveďte odkaz na přílohu.

 

Všechny přílohy musí být opatřeny názvem a zdrojem, ze kterého autor čerpal, např.: archiv autora, upraveno podle: citace knihy, časopisu, www stránky atd. Zkratky je třeba vysvětlit i v případě, že již byly zavedeny v textu, a to formou legendy, která je u konkrétní přílohy.

 

Literatura

Uvádí se vzestupně, číslo odkazu uvádí v textu rukopisu v horním indexu (konsekutivní řazení). Seznam literatury na konci článku dle vzoru:

Dupont IE, Carpentier YA. et al. Clinical use of lipid emulsions. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 1999;2:139–146.

Zlatohlávek L. a kol. Klinická dietologie a výživa. 1. vyd., Praha: Current Media, 2016; 291 s.

Pokud figuruje u citované práce 5 a více autorů, uvádějte první tři autory + , et al. Počet odkazů by neměl přesáhnout 20 citací.

 

Honorář pro autory a recenzenty je vyplácen na základě Smlouvy o vytvoření a šíření díla, a to po uveřejnění článku. První autor rozhodne o způsobu honorování případných spoluautorů. Doporučené rozsahy rubrik (počet normostran) jsou podkladem pro výpočet honoráře, větší rozsah rukopisu nebude zohledněn v honoráři.

 

Administrativní údaje – autorům je zasílán k vyplnění formulář (karta autora), na základě jejího vyplnění a vrácení zpět redakci je autorovi zaslána autorská smlouva a vyplacen honorář.

 

Na základě recenze a stanoviska odborné redakce je článek přijat/nepřijat, resp. vrácen k přepracování nebo doplnění.

 

Redakce si vyhrazuje právo provádět drobné textové úpravy. Podpisem smlouvy dává autor souhlas k oponentuře svého díla a k odborné a jazykové korektuře.

 

Děkujeme a těšíme se na spolupráci.

Redakce

 

Ke stažení: