Pokyny autorům článků do Revue Farmakoterapie

Rozsah textu příspěvku (mimo seznamu literatury a grafických příloh):

 

Původní práce

7–10 normostran

Přehledové články

8–10 normostran

Farmakoterapie

6–10 normostran

Aktualita

4–6 normostran

Klinické studie

5–8 normostran

Kasuistika

3–6 normostrany

Korespondence

1–2 normostrany

Lékové profily

6–10 normostran

Lékové formy

5–8 normostran

Editorial

4–6 normostran

 

Jedna normostrana = 1 800 znaků elektronického textu včetně mezer (písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5 řádku).

 

Struktura (Přehledový článek, Farmakoterapie)

  • Název článku – je třeba, aby byl krátký, avšak dostatečně výstižný, prosím uvádějte v češtině i angličtině.
  • Souhrn v češtině a v angličtině – v rámci souhrnu by měl autor v přibližném rozsahu jednoho odstavce shrnout hlavní body článku. Doporučený rozsah je 5–7 řádků v požadovaném formátu.
  • Klíčová slova v češtině a v angličtině – cca 5 nejvýznamnějších výrazů článku, je nutná vazba na název a souhrn.
  • Úvod
  • Vnitřní text – členění za základě potřebné hierarchie
  • Vlastní výsledky a interpretace/diskuse
  • Závěr
  • Poděkování, dedikace
  • Literatura – uvádí se vzestupně, popř. abecedně číslované odkazy (pokud v textu nejsou číselné odkazy), u vzestupného číslování se číslo odkazu uvádí v textu rukopisu v horním indexu (konsekutivní řazení). Seznam literatury na konci článku podle vzoru:

 

Dupont IE, Carpentier YA, et al. Clinical use of lipid emulsions. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 1999;2:139–146.

Zlatohlávek L, et al. Klinická dietologie a výživa. 1. vyd. Praha: Current Media, 2016.

 

Pokud figuruje u citované práce 5 a více autorů, uvádějte první tři autory + et al. Počet odkazů by neměl přesáhnout 30 citací.

 

Přílohy: je třeba rozlišovat typy příloh: tabulky (tab.), grafy (graf), obrázky včetně schémat (obr.). Každý typ má vlastní číslování a od každého typu je možno vložit maximálně 5 příloh (5 grafů, 5 obrázků, 5 tabulek). Pro tabulky a schémata používejte textový editor nebo Microsoft Excel, popř. power-point. Pro grafy Microsoft Excel, včetně zdrojových dat, popř. power-point. Všechny tabulky, grafy a schémata by měly být editovatelné.

Fotografie, snímky z CT, MR apod. je nutné připojit pouze jako samostatné soubory ve formátu: JPG, PNG, popř. TIF či EPS – rozlišení min. 300 dpi, v šíři min. 12 cm. Obrázky ve formátu JPG, prosíme, nekomprimujte! Obrázky vložené do textu ve formátu Microsoft Word nejsou většinou pro tisk vůbec vhodné, a nelze je proto přijmout. Na adekvátním místě v textu uveďte prosím odkaz na přílohu.

 

Všechny přílohy by měly být opatřeny názvem a zdrojem, ze kterého autor čerpal, např.: archiv autora, upraveno podle: citace knihy, časopisu, www stránky atd.

Zkratky je třeba vysvětlit i v případě, že již byly zavedeny v textu, a to formou legendy, která je u konkrétní přílohy.

 

Prosíme autory, aby používali názvy účinných látek (generické čili nechráněné názvy), tedy nikoli názvy přípravků, pokud není záměrem charakterizovat zvláštnosti lékové formy.

 

Na základě recenze a stanoviska odborné redakce je článek přijat/nepřijat, resp. vrácen k přepracování nebo doplnění.

 

Redakce si vyhrazuje právo drobných jazykových a grafických úprav.

 

Honorář pro autory a recenzenty je vyplácen na základě Smlouvy o vytvoření a šíření díla, a to po uveřejnění článku. První autor rozhodne o způsobu honorování případných spoluautorů. Doporučené maximální rozsahy rubrik (počet normostran) jsou podkladem pro výpočet honoráře, větší rozsah rukopisu nebude zohledněn v honoráři.

 

Administrativní údaje – autorům je zasílán k vyplnění formulář (karta autora), na základě jejího vyplnění a vrácení zpět redakci je autorovi zaslána autorská smlouva a vyplacen honorář.

 

Na základě recenze a stanoviska odborné redakce je článek přijat/nepřijat, resp. vrácen k přepracování nebo doplnění.

 

Redakce si vyhrazuje právo provádět drobné textové úpravy. Podpisem smlouvy dává autor souhlas k oponentuře svého díla a k odborné a jazykové korektuře.

 

Děkujeme a těšíme se na spolupráci.

Redakce

                                  

CURRENT MEDIA, S.R.O.

SEČSKÁ 7, Praha 10

tel.: +420 721 816 031

www.currentmedia.cz

 

Pokyny ke stažení - stáhnout soubor (.pdf)