Zásady zpracování osobních údajů v Current Media, s.r.o.

  1. Zásady
  2. Souhlas
  3. Zpracování

 

S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou.

Představujeme Vám zásad, které objasňuj, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost Vašich osobních údajů.

Cílem dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je  smíme poskytnout. Také kde můžeme získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme a také jaké jsou individuální možnosti zabezpečení pro každého partnera Current Media, s.r.o.

 

Identifikační a kontaktní údaje zpracováváme s Vaším souhlasem nebo z veřejně přístupých rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejně dostupné databáze, včetně informací uvedených na internetu, které o sobě partner sám uveřejní.

 

K jakým účelům Current Media, s.r.o. osobní údaje využívá a zpracovává?

Pro účely uzavírání publikačních smluv a výplatu odměn.  Dále pro účely evidence těchto smluv v účetním systému společnosti Current Media, s.r.o.

Údaje se zpracovávají pro evidenci a přidělení uživatelských hesel na webových stránkách www.onkologickarevue.cz a www.farmakoterapeutickarevue.cz a také pro evidenci předplatného časopisů, předplatného elektronické verze časopisu nebo prodeje knih.

 

Komu Current Media, s.r.o. poskytuje  osobní údaje?

Státním orgánům nebo specializovaným externím subjektům, které provádějí na základě příslušné smlouvy pro Current Media, s.r.o. sjednané služby. Za zpracovatele vybírá pouze takovou osobu, která jí poskytne maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů (např. zpracovatel účetní agendy, distribuční společnost).

 

Jakým způsobem zajišťujeme ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Disponujeme moderními kontrolními i technickými a bezpečnostními mechanismy, zajišťujícími maximální možnou ochranu údajů. Informace jsou zajištěny proti neoprávněnému přístupu nebo přenosu i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinností či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonem nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

 

Jaké jsou možnosti partnera na zpracování a předávání osobních údajů?

S vyjímkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas ( § 5 zák. č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů), zpracovává Current Media, s.r.o. osobní údaje výhradně se souhlasem partnera. Je pouze na jeho svobodné vůli, zdali svůj souhlas v rozsahu navrženém poskytne, případně jej omezí nebo neposkytne. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a není podmínkou pro uzavření smluvního vztahu. Pokud se smluvní strany nedohodly jinak, může jiný poskytnutý souhlas partner odvolat nebo změnit či upravit. Rozsahem poskytnutého souhlasu je Current Media, s.r.o. pevně vázáno a plně ho respektuje.

 

Informaci o tom, jaké osobní údaje Current Media, s.r.o. zpracovává si může partner vyžádat písemně. Informaci v zákonem stanoveném rozsahu (§12 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů) vyhotoví Current Media, s.r.o. bez zbytečného dokladu a předá partnerovi osobně, nebude-li sjednán jiný způsob předání. Pokud se partner domnívá nebo zjistí, že při zpracování osobních údajů došlo k porušení ze strany Current Media, s.r.o. k porušení jeho práv či povinností stanovených zákonem, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje.

 

Kam se může partner obrátit pro další informace nebo kde může uplatnit námitky ke zpracování osobních údajů?

Návštěvou na pobočce Perucká 9, 120 00 Praha 2

Prostřednictvím emailu na info@currentmedia.cz

Písemně žádostí podanou pověřenci pro ochranu osobních údajů na info@currentmedia.cz

 

Na dokumentech předkládaných k uzavření smlouvy je každý partner požádán, aby se vyjádřil k navrhovanému zpracování osobních údajů a případnému udělení souhlasu.