• V EDICI MEDICUS VYŠLO

  KASUISTIKY (NEJEN) Z PRIMÁRNÍ PEDIATRICKÉ PRAXE III

  Alena Šebková a kolektiv

   

  Autoři na konkrétních a velmi zajímavých případech osvětlují problematiku onemocnění dětských pacientů, přičemž zdůrazňují důležitost včasného rozpoznání a zahájení léčby různých chorob. V rámci jednotlivých kasuistik je čtenář obeznámen s anamnézou, provedeným vyšetřením a stanovením diagnózy, součástí sdělení je i patogeneze, diferenciálně diagnostická rozvaha a je popsán léčebný algoritmus. Čtenář se seznámí s významem prezentované kasuistiky, popřípadě i s dalším osudem pacienta. Sdělení jsou doplněna obrázky, schématy a odkazy na české i zahraniční literární zdroje.

  Kniha je určena všem lékařům, kteří se zabývají nemocemi, popřípadě související problematikou dětského věku.

  OBJEDNÁVEJTE ONLINE 

  Obrázek

 

Vážení autoři a naši obchodní partneři,

 

rádi bychom Vás informovali o možnostech cíleného předávání informací odborné lékařské veřejnosti prostřednictvím našeho vydavatelství Current Media CZ. 

Vzhledem k výše uvedené situaci a zrušení řady kongresů a akcí vám nabízíme možnost publikování mj. i odborných sdělení souvisejících s těmito akcemi na našich webových stránkách a v online verzích i tištěných verzích časopisů Onkologická revue a Farmakoterapeutická revue.

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat. Ochotně vám pomůžeme zajistit zprostředkování a předání informací lékařům prostřednictvím našich časopisů.

 

Vydavatelství Current Media CZ

 

Kontakty: Marcela Horáková, Jitka Štěrbová, Ines Horáková

 

Aktuální články

Mladý muž s úspěšnou léčbou secukinumabem – kazuistika

02/2023 MUDr. David Suchý, Ph.D.; MUDr. Jan Vítek
Psoriatická artritida (PsA) je chronická zánětlivá artropatie. Terapie biologickými léky inhibujícími cytokin tumor nekrotizující faktor a (tumor necrosis factor a, TNF-a) představuje první terapeutickou volbu pro středně těžké a těžké formy PsA. U pacientů však může dojít k selhání léčby anti-TNF-a, nedostatečné účinnosti nebo nežádoucím účinkům. Většina studií uvádí, že hlavním důvodem přechodu na druhou protilátku TNF-a je nedostatečná účinnost (primární nebo sekundární) a vzácněji nežádoucí účinky. Pacienti, kteří jsou léčeni druhým inhibitorem TNF-a, mají podstatně horší terapeutickou odezvu ve srovnání s těmi, kteří jsou léčeni prvním inhibitorem TNF-a. V případech selhání anti-TNF terapie může přechod z anti-TNF látek na secukinumab nebo ixekizumab představovat platnou alternativní terapeutickou strategii.
CELÝ ČLÁNEK

Antitrombotická profylaxe u gravidní pacientky s deficitem antitrombinu

02/2023 MUDr. Zuzana Kovářová Kudrnová, Ph.D.; MUDr. Radka Brzežková; PharmDr. Jan Miroslav Hartinger, Ph.D.
Vrozený deficit antitrombinu nepatří mezi časté trombofilní stavy, ale je považován za trombofilní stav závažný, který zvyšuje riziko tromboembolické nemoci 5-50*.1 Ženy s deficitem antitrombinu v těhotenství či šestinedělí mají riziko tromboembolismu ještě násobně vyšší, proto je u nich indikována profylaxe nízkomolekulárním heparinem. V naší kazuistice prezentujeme péči o gravidní pacientku s vrozeným deficitem antitrombinu způsobujícím rezistenci vůči nízkomolekulárnímu heparinu.
CELÝ ČLÁNEK

Novinky v léčbě srdečního selhání – glifloziny u pacientů s mírně redukovanou a zachovalou ejekční frakcí

02/2023 Doc. MUDr. Josef Kořínek, Ph.D.; MUDr. Miloš Dobiáš
Srdeční selhání (heart failure, HF) se Zachovalou ejekční frakcí (heart failure with preserved ejection fraction, HFpEF) představovalo do současnosti terapeutickou výzvu i na základě limitovaných dat pro farmakoterapii, která byla primárně určena v léčbě pacientů s HF a redukovanou EF (heart failure with reduced ejection fraction, HFrEF), což se odráželo i v současných doporučeních European Society of Cardiology a České kardiologické společnosti. Glifloziny (inhibitory zpětného vstřebávání glukózy v proximálním tubulu), tj. inhibitory sodíko-glukózového kotransportéru 2 (sodium-glucose co-transporter 2, SGLT2), se v posledních letech ukázaly jako velmi účinná a bezpečná terapie u pacientů s HFrEF. Nejnověji inhibitory SGLT2 prokázaly svou účinnost i u pacientů s HFpEF a pacientů s HF a ejekční frakcí ve středním pásmu (heart failure with mid-range ejection fraction, HFmrEF) ve dvou velkých klinických studiích (EMPEROR-Preserved s empagliflozinem a DELIVER s dapagliflozinem). Výsledky těchto studií významně rozšiřují naše terapeutické možnosti u pacientů s HFpEF a HFmrEF, a to jak u diabetiků, tak nediabetiků, a lze očekávat, že budou rovněž velmi rychle reflektovány nejnovějšími aktualizacemi doporučení týkajících se HF.
CELÝ ČLÁNEK