• V EDICI MEDICUS VYŠLO

  INTERNA PRO BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ OBORY

  (DRUHÉ ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ)

  MUDr. Lukáš Zlatohlávek a kolektiv

   

  Vnitřní lékařství, interna, je základním medicínským oborem, který se dotýká všech odvětví medicíny. Její rozmanitost zasahuje od poruch vnitřního prostředí, přes kardiologii, všechny životně důležité orgány, až po oblast revmatologie. Základní znalosti oboru musí patřit ke znalostem všech absolventů nejen lékařských, ale i nelékařských zdravotnických programů. S internou se ve své denní praxi setkávají všechny zdravotnické obory, a právě pro ně je určena předkládaná kniha.

  Autorský kolektiv je sestaven z odborníků z jednotlivých specializací interní medicíny. Text je přehledně členěn a doprovází jej řada příloh.

  OBJEDNÁVEJTE ONLINE 

  Obrázek
 • V EDICI MEDICUS VYŠLO

  KASUISTIKY (NEJEN) Z PRIMÁRNÍ PEDIATRICKÉ PRAXE III

  Alena Šebková a kolektiv

   

  Autoři na konkrétních a velmi zajímavých případech osvětlují problematiku onemocnění dětských pacientů, přičemž zdůrazňují důležitost včasného rozpoznání a zahájení léčby různých chorob. V rámci jednotlivých kasuistik je čtenář obeznámen s anamnézou, provedeným vyšetřením a stanovením diagnózy, součástí sdělení je i patogeneze, diferenciálně diagnostická rozvaha a je popsán léčebný algoritmus. Čtenář se seznámí s významem prezentované kasuistiky, popřípadě i s dalším osudem pacienta. Sdělení jsou doplněna obrázky, schématy a odkazy na české i zahraniční literární zdroje.

  Kniha je určena všem lékařům, kteří se zabývají nemocemi, popřípadě související problematikou dětského věku.

  OBJEDNÁVEJTE ONLINE 

  Obrázek

 

Vážení autoři a naši obchodní partneři,

 

rádi bychom Vás informovali o možnostech cíleného předávání informací odborné lékařské veřejnosti prostřednictvím našeho vydavatelství Current Media CZ. 

Vzhledem k výše uvedené situaci a zrušení řady kongresů a akcí vám nabízíme možnost publikování mj. i odborných sdělení souvisejících s těmito akcemi na našich webových stránkách a v online verzích i tištěných verzích časopisů Onkologická revue a Farmakoterapeutická revue.

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat. Ochotně vám pomůžeme zajistit zprostředkování a předání informací lékařům prostřednictvím našich časopisů.

 

Vydavatelství Current Media CZ

 

Kontakty: Marcela Dlouhá, Jitka Štěrbová, Ines Horáková

 

Aktuální články

Vybraná očkování v dospělosti u rizikových skupin pacientů

02/2024 MUDr. Ludmila Bezdíčková
Očkování představuje jedno z nejúčinnějších opatření proti vzniku, šíření a komplikacím infekčních onemocnění. Riziko komplikací a úmrtí v důsledku infekčních onemocnění stoupá úměrně s věkem a komorbiditami. Většina očkování v dospělém věku je administrována v ordinacích všeobecných praktických lékařů, kontrola stavu očkování patří mezi základní součásti preventivní prohlídky. Česká republika v porovnání s vyspělými zeměmi EU i oproti cílům WHO zaostává v proočkovanosti dospělých s výjimkou povinného očkování proti tetanu. Článek se soustředí na přehled doporučených očkování s ohledem na rizikové skupiny dospělých pacientů a seniory.
CELÝ ČLÁNEK

Těžká hidradenitis suppurativa u 15letého chlapce s úspěšnou léčbou adalimumabem – kazuistika

02/2024 MUDr. Michaela Chmelíková
Hidradenitis suppurativa (HS) je chronické zánětLivé a neinfekční onemocnění projevující se zánětovými noduLy, abscesy a píštěLemi v intertriginózních Lokalitách. Hidradenitis suppurativa má významný negativní dopad na kvalitu života pacientů i jejich rodin. Roky byLa hidradenitis suppurativa považována za onemocnění dospělé populace, dnes však již víme, že někteří pacienti mají projevy již v pubertálním či prepubertáLním věku. Kazuistika popisuje případ 15Letého chlapce s hidradenitis suppurativa úspěšně Léčeného přípravkem adaLimumab, který užívá nyní sedm měsíců. Tímto čLánkem poukazujeme na důLežitost včasné diagnostiky a zahájení vhodné terapie, abychom předeš-li nevratným změnám a negativnímu psychosociáLnímu dopadu.
CELÝ ČLÁNEK

Pacient s X-vázanou hypofosfatemickou křivicí léčený burosumabem – kazuistika

02/2024 Doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.; PharmDr. Petra Rozsívalová
Křivice je onemocnění rostoucího organismu, které vzniká v důsledku poruchy homeostázy vápníku a fosfátů, což má za následek narušení apoptózy hypertrofických chondrocytů v růstové ploténce. Hypofosfatemie vázaná na chromosom X (X-linked hypophosphatemia, XLH) je vzácná dědičná porucha skeletu charakterizovaná nadměrnou produkcí fibroblastového růstového faktoru 23 (fibroblast growth factor 23, FGF23), což vede k renálním ztrátám fosfátů, hypofosfatemii a defektní mineralizaci kostí, která způsobuje křivici, osteomalacii, deformity skeletu, nízký vzrůst, bolest, snížený lineární růst a sníženou fyzickou funkčnost. Konvenční léčba XLH spočívá v podávání fosfátových solí a aktivního vitaminu D a může být spojena se špatnou tolerancí a vznikem komplikací. Burosumab je plně humánní monoklonální protilátka typu imunoglobulinu podtřídy 1 (IgG1) anti-FGF23, která inhibuje nadměrnou aktivitu intaktního FGF23 (iFGF23), čímž zvyšuje renální reabsorpci fosfátů, sérových koncentrací fosfátů a vede ke zlepšení známek křivice. Uvádíme kazuistiku chlapce s XLH, který byl po nedostatečně účinné konvenční terapii fosfáty a kalcitriolem převeden na léčbu burosumabem s dobrým účinkem na ústup známek křivice a zlepšení kvality života.
CELÝ ČLÁNEK