Publikační etika

Základní kritéria vydávání časopisu

Odbornost – je základním podmínkou vydávání časopisu garantovaná úzkou spoluprací s předními odborníky, odbornými společnostmi, zdravotními zařízeními, pacientskými organizacemi a dalšími profesními institucemi zdravotnického segmentu.
Nezávislost – znemožňuje jakýkoli nátlak na způsob interpretace a objektivitu či pravdivost odborných informací ze strany obchodních či zájmových skupin.
Korektnost – je základním principem tvorby časopisu zakládající na faktické pravdivosti a vyváženosti v rámci odborných témat.
Srozumitelnost – časopis klade velký důraz na zpracovávání odborných témat srozumitelným způsobem při za zachování vysoké odborné kvality.

Spolupráce – základním principem je a nadále bude úzká spolupráce s předními odborníky, odbornými společnostmi, zdravotnickými zařízeními a dalšími institucemi v rámci zdravotnického segmentu.

 

Publikační etika a prohlášení o přestupcích

Následující pravidla vyjadřují standardy etického chování všech složek podílejících se na publikování a vydávání článků a dalších příspěvků v časopisech společnosti Current Media s.r.o., tedy autora, redaktora, redakční rady, recenzenta a vydavatele. Podkladem k těmto směrnicím jsou již existující pravidla společnosti Elsevier a materiál Praktické pokyny pro vydavatele časopisu (The Best Practice Guidelines for Journal Editors) Výboru pro publikační etiku (Committee on Publication Ethics, COPE).

 

Povinnosti vydavatele a redakční rady

 

Rozhodnutí o publikování článku

Redaktor časopisu společnosti Current Media s.r.o. je zodpovědný za rozhodnutí, které z článků přijatých do redakce budou publikovány. O publikování článků definitivně rozhoduje redakční rada na základě nezávislých oboustranně anonymních recenzních posudků. Redaktor se řídí rozhodnutím redakční rady časopisu a právními předpisy, které vstupují v platnost, jedná-li se o porušení autorských práv, plagiátorství nebo urážku na cti. Redaktor může svá rozhodnutí konzultovat s redakční radou nebo recenzenty.

 

Diskrétnost/mlčenlivost

Redaktor ani jiný člen redakce či nakladatelství musí dodržovat zákony o důvěrnosti informací, nesmí zveřejnit žádné informace o přijatém rukopisu nikomu jinému než příslušnému autorovi, recenzentům, redakční radě a vydavateli.

 

Zajištění kvality

Editor by měl podniknout všechny přiměřené kroky k zajištění kvality materiálů, které jsou v časopise zveřejněny s přihlédnutím, že časopisy a sekce v časopisech mohou mít různé cíle a standardy. Editor by mě být dostatečně vzdělán a měl by se vzdělávat

 

Spravedlnost a nestrannost

Redaktor hodnotí rukopis podle jeho intelektuálního obsahu bez ohledu na rasu, pohlaví, sexuální orientaci, náboženské vyznání, etnický původ, občanství nebo filozofii autorů.

 

Řešení možného pochybení

Redaktor je povinen, pokud má podezření z jakéhokoli pochybení v procesu tvorby a publikace článku, informovat redakční radu. Redaktor ve spolupráci s redakční radou by měl odmítnou dokumenty, které vzbuzují obavy z možného pochybení.

 

Povinnosti recenzentů

 

Způsobilost:

Oboustranně anonymní recenzní řízení přispívá ke zvýšení odborné kvality článků a napomáhá redaktorovi a redakční radě v jeho rozhodnutí o zařazení článku k publikaci. Recenzent, který se necítí dostatečně odborně kvalifikovaný k hodnocení článku, by měl tuto skutečnost co nejdříve oznámit redaktorovi a omluvit se z recenzního řízení. Redaktor následně osloví jiného recenzenta.

 

Objektivita:

Recenze musejí být prováděny objektivně. Recenzenti by měli svůj názor vyjádřit jasně a podpořit a popř. i doložit jej odbornými argumenty. Není vhodná osobní kritika autora.

 

Diskrétnost/mlčenlivost:

Každý rukopis, který je přijat k recenzi, musí recenzent považovat za důvěrný dokument a nesmí být ukázán nezúčastněným osobám ani diskutován s dalšími osobami.

 

Zveřejňování a střet zájmů:

Informace získané z recenzí jsou považovány za důvěrné a nesmějí být použity pro osobní užitek recenzenta. Recenzenti nesmějí hodnotit rukopis, ve kterém dochází ke střetu zájmů vycházející z konkurenčních praktik, vytvořený ve spolupráci s autorem, se společností nebo s institucí napojenou na článek.

 

Povinnosti autora

 

Úroveň článků:

Každý článek musí obsahovat podrobné informace a citace, které umožní čtenářům reprodukovat data. Článek vycházející z klinického výzkumu musí obsahovat přesný záznam prezentované práce a objektivní diskusi o významu klinického výzkumu. Podmínkou publikování klinických výzkumů je, aby použité postupy odpovídaly etickým principům Helsinské deklarace a byly schváleny příslušnou etickou komisí. Podvodné nebo vědomě nepřesné prohlášení znamená neetické chování a je nepřijatelné.

 

Originalita

K publikaci jsou přijímány pouze původní práce, které nebyly (ani její části) dosud nikde publikovány ani odeslány k publikaci do redakce jiného časopisu. Autor by obecně neměl publikovat stejný nebo podobný rukopis popisující stejný výzkum ve více než jednom časopise. Pokud se tak stane, jde o neetické publikační chování a je nepřijatelné.

 

Plagiátorství a uznání zdroje

Jestliže autor bude vycházet z textů jiného autora, musí dané práce řádně odcitovat. Přetiskuje-li se obrazová dokumentace uveřejněná v jiných článcích či publikacích, je nutno uvést původní zdroj a doložit písemný souhlas držitele výhradního práva s publikací. Plagiátorství představuje neetické publikační chování a je nepřijatelné. Autoři by měli citovat publikace, které jsou významné a vztahují se přímo k odborné podstatě práce. Informace získané soukromě, např. v diskusi se třetími stranami, v konverzaci či korespondenci, nesmějí být použity bez vyjádření a písemného svolení přímo od zdroje.

 

Autorství článku

Hlavní autorství by se mělo týkat pouze těch osob, které významně přispěly ke koncepci, uspořádání a provedení (nebo interpretaci) prezentované studie, výzkumu či článku. Všichni, kteří přispěli k vytvoření článku, studie nebo klinického výzkumu by měli být uvedeni jako spoluautoři. Ti, kteří se podíleli na dílčích důležitých aspektech projektu (výzkumu, článku), by měli být označeni jako přispěvatelé. Hlavní autor zajistí, aby všichni spoluautoři byli uvedeni v článku a schválili finální verzi před uveřejněním článku.

 

Střety zájmů

Autoři musejí ve svém rukopise oznámit veškeré finanční nebo jiné důležité střety zájmů, které by mohly být vykládány tak, že ovlivňují výsledky nebo interpretaci jejich myšlenek a odborných závěrů v publikaci. Všechny zdroje finanční podpory musí být zveřejněny.

 

Zásadní chyby v publikování

Pokud autor objeví signifikantní chybu nebo nepřesnost ve své ještě nepublikované nebo i již publikované práci, je jeho povinností okamžitě uvědomit redaktora časopisu a spolupracovat na stáhnutí nebo opravě článku.