Aktuální indikace a dostupnost moderní terapie cystické fibrózy

05/2021

MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc

 

SOUHRN

Cystická fibróza je nejčastější letální autosomálně recesivní onemocnění indoevropské populace. Podstatou onemocnění jsou mutace genu CFTR, který kóduje tvorbu proteinu označeného jako transmembránový regulátor vodivosti cystické fibrózy (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, CFTR). Tento protein CFTR je uložen v buněčné membráně, kde slouží jako transportní iontový kanál. Absence nebo porucha funkce tohoto proteinu vede k patologickému složení sekretů v organismu a je hlavní, i když ne jedinou příčinou orgánového poškození u cystické fibrózy. Ještě v nedávné době byla léčba cystické fibrózy pouze symptomatická, zaměřená na hygienu dýchacích cest, zlepšení nutričního stavu a léčbu opakovaných infekcí. Revolučním skokem v terapii cystické fibrózy bylo zavedení tzv. kauzální léčby pomocí modulátorů proteinu CFTR. Jde o látky, které pozitivně ovlivňují množství nebo funkci proteinu CFTR. V současnosti je k dispozici již několik modulátorů CFTR, které působí na různé typy poškození proteinu CFTR, respektive na řadu různých mutací genu CFTR.

 

Klíčová slova

cystická fibróza, modulátory CFTR, mutace genu CFTR, terapie

 

SUMMARY

Cystic fibrosis is the most common lethal autosomal recessive disease of the Indo-European population. The disease is caused by mutations in the CFTR gene, which encodes the production of a protein called the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR). This CFTR protein is stored in the cell membrane, where it serves as an ion transport channel. The absence or dysfunction of this protein leads to the pathological composition of secretions in the body and is the main, though not the only, cause of organ damage in cystic fibrosis. Until recently, the treatment of cystic fibrosis was only symptomatic, focusing on airway hygiene, improving nutritional status, and treating recurrent infections. The revolutionary leap in the treatment of cystic fibrosis was the introduction of so-called causal treatment using CFTR modulators. These are substances that positively affect the amount or function of the CFTR protein. At present, several CFTR protein modulators are available, which act on various types of CFTR protein damage resp. to a number of different mutations in the CFTR gene.

 

Key words

cystic fibrosis, CFTR modulators, mutations of CFTR gene, management

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM