Aktuální možnosti léčby juvenilní idiopatické artritidy

03/2018

MUDr. Hana Malcová, Ph.D.1, MUDr. Rudolf Horváth, Ph.D.1MUDr. Dana Němcová2, prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.2

1) Oddělení revmatoíogie dětí a dospělých FN v Motole, Praha

2) Centrum dětské revmatoíogie a autoinflamatorních onemocnění, Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Juvenilní idiopatická artritida (JIA) je nejčastější revmatickou chorobou dětského věku. Jedná se o chronické systémové zánětlivé onemocnění, které pokud není dobře léčeno, vede k progresivním ireverzibilním změnám nejen na pohybovém aparátu. V posledních desetiletích se však významně zlepšily možnosti léčby, a to především díky zavedení nových moderních biologických léků. Přesto konvenční syntetické chorobu modifikující protirevmatické léky, zejména methotrexat, zůstávají zlatým standardem terapie a vedou u většiny pacientů k dosažení inaktivity onemocnění. Cílem léčby juvenilní idiopatické artritidy je v současné době dosažení dlouhodobé remise choroby a prevence nevratných změn, díky čemuž může většina pacientů vést normální život bez omezení.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

chorobu modifikující protirevmatické léky (DMARD), methotrexat, biologická léčba, inhibitory TNF-a, juvenilní idiopatická artritida (JIA)

 

SUMMARY

Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is the most common rheumatic disease in children. Juvenile idiopathic arthritis is a systemic inflammatory disease that, if not well treated, leads to progressive irreversible changes not only in the musculoskeletal system. In the recent decades, treatment options of JIA patients have improved significantly, mainly due the introduction of new modern biological drugs. However, conventional synthetic disease modifying anti-rheumatic drugs, especially methotrexate, remain the gold standard and allow us to reach the disease inactivity in the majority of patients. At present the aim of JIA treatment is to achieve a long-term remission of the disease and prevent irreversible changes, which makes it possible for most patients to live a normal life without limitation.

 

KEY WORDS

disease modifying anti-rheumatic drugs (DMARD), methotrexate, biological therapy, TNF-a inhibitors, juvenile idiopathic arthritis (JIA)

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM