Aktuální možnosti léčby juvenilní idiopatické artritidy adalimumabem

04/2018

MUDr. Šárka Fingerhutová; prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.

Centrum dětské revmatologie a autoinflamatorních onemocnění, Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Juvenilní idiopatická artritida (JIA) je nejčastější chronické revmatické onemocnění dětského věku. Kasuistika dívky s JIA komplikovanou uveitidou je příkladem z běžné klinické praxe, který ilustruje ne zcela optimální management pacienta s typickou manifestací tohoto vzácného onemocnění. Chronická přední uveitida patří mezi nejzávažnější mimokloubní projevy JIA a bývá často větším terapeutickým problémem než vlastní artritida. Algoritmus léčebných opatření sleduje principy navození a udržení remise. Ale optimální načasování a volba léčby šité na míru jednotlivým pacientům je úkolem zkušeného odborníka. V případě JIA s uveitidou je po neúspěchu standardní léčby lokálními kortikosteroidy (očními a nitrokloubními) a methotrexatem lékem první volby inhibitor tumor-nekrotizujícího faktoru v podobě monoklonální protilátky.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

juvenilní idiopatická artritida, artritida, uveitida, biologická léčba, blokátor tumor nekrotizujícího faktoru alfa, adalimumab

 

SUMMARY

Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is the most common chronic rheumatic disease of childhood. A case report of a girl with JIA illustrates common clinical practice of suboptimal management of a patient with typical manifestations of the rare disease. Chronic anterior uveitis belongs to the most devastating extraarticular manifestations of JIA which is commonly more difficult to treat than arthritis. Treatment algorithm follows principles of remission induction and maintenance, though optimal timing and treatment choices fitting individual patient needs require significant expertise. In case of the presence of JIA uveitis monoclonal antibodies against tumour-necrosis factor should be prescribed upon the failure of standard therapies with topical corticosteroids and methotrexate.

 

KEY WORDS

juvenile idiopathic arthritis, arthritis, uveitis, biologic therapy, tumor necrosis factor alpha inhibitor, adalimumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM