Aktuální přehled možností imunoterapie a antiangiogenní léčby plicního karcinomu

06/2019

MUDr. Martin Svatoň, Ph.D.

Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN Plzeň Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni

 

SOUHRN

Prvním přípravkem biologické léčby užívaným v léčbě plicního karcinomu byl bevacizumab. Jeho podávání spolu s platinovým dubletem u pokročilého plicního adenokarcinomu přineslo mírné zlepšení přežití nemocných. Nyní k této kombinaci může být s výhodou přidáván atezolizumab. Rovněž je zkoumáno podávání bevacizumabu spolu s tyrosinkinázovými inhibitory. Mohutně nastupující imunoterapie nejprve prokázala superioritu nad chemoterapií druhé linie u pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu (non-small cell lung cancer, NSCLC). Postupně pak našla své uplatnění i v první linii léčby; u selektovaných pacientů na základě vybraných prediktivních markerů i v monoterapii, ale u většiny nemocných v kombinaci s chemoterapií. Rovněž je již indikována u stadia III NSCLC po chemoradioterapii. Své místo nově našla u malobuněčného plicního karcinomu. Její další potenciální využití (například jako součást adjuvantní pooperační léčby) je intenzivně zkoumáno.

 

Klíčová slova

imunoterapie, bevacizumab, plicní karcinom

 

SUMMARY

The first biological drug used in treatment of lung cancer was bevacizumab. Bevacizumab administration, together with platinum doublet in advanced pulmonary adenocarcinoma, resulted in a slight improvement in patient survival. Nowadays, atezolizumab may be added to this combination. The administration of bevacizumab together with tyrosine kinase inhibitors have also been studied. Immunotherapy first demonstrated superiority over second line chemotherapy in advanced non-small cell lung cancer (NSCLC). Thereafter, immunotherapy found its application in the first line of treatment. In selected patients on the basis of using predictive markers also in monotherapy, but in the most patients in combination with chemotherapy. Immunotherapy is also indicated for stage III NSCLC after chemoradiotherapy. Now, immunotherapy has also found its place in small cell lung cancer. Another potential use of immunotherapy (e.g. as part of adjuvant post-operative treatment) has been extensively investigated.

 

Key words

immunotherapy, bevacizumab, lung cancer

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM