Albumin a jeho využití v klinické praxi

03/2022

MUDr. Martin Polák

Interní oddělení Klaudiánovy nemocnice, Mladá Boleslav

 

SOUHRN

Albumin je protein, který tvoří hlavní část celkového obsahu plazmatických proteinů. Má mnoho fyziologických funkcí, je zásadním modulátorem onkotického tlaku, ale podílí se také na transportu některých endogenních i exogenních látek. Koncentrace albuminu tak ovlivňuje i účinnost některých léků či senzitivitu na jejich působení. Albumin je také důležitým markerem stavu výživy organismu. Pokles koncentrace albuminu může mít mnoho příčin. Hypoalbuminemie může mít závažné následky, včetně zvýšení mortality, morbidity a délky pobytu na lůžku intenzivní péče. Hypoalbuminemie může vyžadovat korekci. Aplikace albuminu je možná jen v určitých indikacích a má svá pravidla. Při podávání albuminu je nutné mít na paměti i ekonomické aspekty.

 

Klíčová slova

albumin, onkotický tlak, hypoalbuminemie, fyziologické funkce albuminu, příčiny hypoalbuminemie, korekce albuminu, indikace podání albuminu, dávkování, monitorace účinnosti léčby albuminem

 

SUMMARY

Albumin is a protein that forms a major part of the total plasma protein content. It has many physiological functions. This one is an essential modulator of the oncotic pressure, but also involves the transport of some endogenous and exogenous substances. Albumin level also affects the effectiveness of some drugs or their sensitivity. Albumin is also the important marker of the body's nutritional status. Decreased albumin level can have many causes. Hypoalbuminemia can have serious consequences, including increased mortality, morbidity, and length of stay in the intensive care unit. Hypalbuminemia may require correction. Albumin application is possible only in certain indications and has its rules. Economic aspects must also be borne in mind when administering albumin.

 

Key words

albumin, oncotic pressure, physiological functions of albumin, hypalbuminemia, causes of hypalbuminemia, albumin supplementation, indications for albumin supplementation, dosing, monitoring

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM