Alemtuzumab v léčbě roztroušené sklerózy

05/2018

MUDr. Yvonne Benešová, Ph.D.

Neurologická klinika LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Roztroušená skleróza mozkomíšní je chronické autoimunitní progresivní onemocnění centrálního nervového systému. Cílem léčby nemocných je dosažení absence klinické i radiologické aktivity nemoci a zabránění progresi onemocnění - „no evidence of disease activity“ (NEDA). Alemtuzumab, humanizovaná monoklonální protilátka anti-CD52, je vysoce účinnou imunoterapií relabující/remitentní roztroušené sklerózy. Léčba alemtuzumabem vede u většiny pacientů s aktivní nemocí navozením deplece lymfocytů k dlouhodobé stabilizaci choroby. Výsledky studií prokázaly vyšší účinnost alemtuzumabu na snížení aktivity relapsů i nárůstu invalidity ve srovnání s interferonem beta-1a. Vzhledem k tomu, že se v posledních letech terapeutické možnosti rychle vyvíjí, do popředí se v současné době dostává otázka nového paradigmatu léčby a použití vysoce účinných léčiv, např. právě alemtuzumabu, již v první linii - hovoříme o imunorekonstituční léčbě (immune reconstitution therapy, IRT). Léčba alemtuzumabem je však spojena s častými nežádoucími účinky, zejména se získanými autoimunitními onemocněními. Z tohoto důvodu je zapotřebí pacienty sledovat po dobu 48 měsíců po posledním léčebném cyklu.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

alemtuzumab, léky modifikující onemocnění, imunorekonstituční léčba, koncept NEDA, roztroušená skleróza

 

SUMMARY

Multiple sclerosis is a chronic, autoimmune, progressive disease affecting the central nervous system. Treatment target is to achieve the absence of clinical and radiological activity of the disease and to prevent the progression of the disease “no evidence of disease activity” (NEDA). Alemtuzumab, an anti-CD52 humanized monoclonal antibody, is a highly effective immunotherapy for relapsing-remitting MS. Through panlymphocyte depletion, alemtuzumab treatment can result in long-term disease stabilization in most patients with active disease. Findings from pivotal trials have shown the superior effect of alemtuzumab to interferon beta-1a on relapse activity and disability accrual. As the therapeutic options of multiple sclerosis are evolving rapidly in recent years, the issue of a new paradigm of treatment is currently at the forefront. The use of highly effective drugs, such as alemtuzumab already in the first line is considered (immunoreconstitution therapy, IRT). However, alemtuzumab treatment is associated with frequent adverse events, particularly with acquired autoimmune diseases. For this reason, monitoring of patients is required for up to 48 months after the last infusion.

 

KEY WORDS

alemtuzumab, disease modifying drugs, immune reconstitution therapy, NEDA-concept, multiple sclerosis

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM