Alergenová imunoterapie s vazbou na inhalační alergeny v léčbě alergického astmatu

06/2019

MUDr. Irena Krčmová, CSc.1,2; MUDr. Jakub Novosad, Ph.D.1,2

1 Ústav klinické imunologie a alergologie, Hradec Králové

2 LF UK a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Imunomodulace alergického onemocnění včetně alergického bronchiálního astmatu pomocí alergenové imunoterapie (AIT) vede ke snížení závažnosti onemocnění, snížení užívání farmakoterapie, omezuje následné senzibilizace a má dlouhodobý preventivní účinek. Podstata AIT zahrnuje velmi časnou imunomodulaci odpovědí T a B lymfocytů, změnu v tvorbě příbuzných izotypů protilátek, jakož i inhibici migrace eosinofilů, bazofilů a žírných buněk do tkání a uvolňování jejich mediátorů. Imunologické změny postupně navozují toleranci vůči spouštěcímu alergenu. V indikaci alergické rinokonjunktivitidy se v současné době AIT aplikuje subkutánně nebo sublinguálně a je vhodná jak pro děti od pěti let, tak pro dospívající a dospělé s alergií na pylové skupiny, roztoče domácího prachu, popř. na živočišné alergeny. Dnes již jsou dokladovány krátkodobé a dlouhodobé účinky k omezení rozvoje astmatu. Podle Globální iniciativy pro astma 2017 je zařazena sublinguální AIT do léčebných modalit alergického bronchiálního astmatu s vazbou na roztoče a při FEV1 > 70 % náležité hodnoty.

 

Klíčová slova

alergické bronchiální astma, AIT, imunomodulační účinek

 

SUMMARY

Immunomodulation of allergic disease, including allergic bronchial asthma by allergen immunotherapy (AIT), reduces the severity of the disease, reduces the use of pharmacotherapy, reduces subsequent sensitization, and has a long-term preventive effect. The essence of AIT involves very early immunomodulation of T and B lymphocyte responses, a change in the production of related antibody isotypes, as well as inhibition of the migration of eosinophils, basophils and mast cells into tissues and the release of their mediators. Immunological changes gradually induce tolerance to trigger allergen. In the indication of allergic rhinoconjunctivitis, AIT is currently administered subcutaneously or sublingually and is suitable both for children from five years of age and for adolescents and adults with allergy to pollen groups, house dust mites, resp. to animal allergens. Short-term and long-term effects to reduce the development of asthma are now documented. According to the Global Asthma Initiative (GINA) 2017, sublingual AIT is included in the treatment modalities of mite-related allergic bronchial asthma and at FEV, > 70% of the appropriate value.

 

Key words

allergic bronchial asthma, allergen immunotherapy, immunomodulatory effect

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM