Antiagregační léčba v primární prevenci

02/2019

Doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Kardiovaskulární onemocnění patří mezi nejčastější příčiny mortality a morbidity u nás. Za posledních 30 let došlo k výraznému poklesu v jejich počtu, nicméně jsou stále dominující příčinou mortality. Na tomto poklesu se významně podílí cílená a důsledná intervence rizikových faktorů aterosklerózy. Ateroskleróza je dynamický proces a při její klinické manifestaci v podobě kardiovaskulárních příhod je jasně indikována antiagregační terapie. Předpokládalo se, že podáváním antiagregační terapie v primární prevenci dojde k zabránění manifestace či snížení počtu kardiovaskulárních onemocnění. To se sice prokázalo zejména v případě koronárních příhod, nicméně došlo ke zvýšené manifestaci nežádoucích účinků, a to dominantně v podobě krvácení do zažívacího traktu a cerebrovaskulárních krvácení, a nebyl prokázán celkový benefit pro pacienta.

 

Klíčová slova

primární prevence, kyselina acetylsalicylová, lékové formy

 

SUMMARY

Cardiovascular causes belong among the most common causes of mortality and morbidity in our country. Over the past 30 years, there has been significant regression in their number, but they are still the leading cause of mortality. Targeted and consistent intervention of atherosclerosis risk factors significantly contributes to this decline. Atherosclerosis is a dynamic process and antiaggregation therapy is clearly indicated at its clinical manifestation in form of cardiovascular events. There fore, administration of antiaggregation therapy in primary prevention was expected to prevent manifestation or reduction of CVD amount. This fact has been proved eg. especially in the case of coronary events, however, there was an increased manifestation of adverse events, predominantly in the form of gastrointestinal bleeding and cerebrovascular bleeding, and overall mortality or morbidity was unaffected.

 

Key words

primary prevention, acetylsalicylic acid, dosage forms

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM