Antikoagulační léčba starších multimorbidních pacientů

04/2022

MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D., FEFIM

Interní oddělení, Nemocnice Znojmo

 

SOUHRN

Ve vyšších věkových skupinách narůstá prevalence fibriLace síní, která je spojena s rizikem kardioembolizačních příhod, u starších osob také stoupá výskyt žilního tromboembolismu. Proto se v této věkové skupině setkáváme stále častěji s nutností antikoagulační léčby, která je ve většině případů dlouhodobá, velmi často trvalá. Vyšší věk ale také přináší zvýšené riziko krvácivých komplikací. Úkolem lékaře pečujícího o tyto nemocné je správně posoudit indikaci antikoagulační terapie, zhodnotit riziko krvácení, a především zvolit vhodný lék a dávku. Dnes již v naprosté většině indikací preferujeme přímá perorální antikoagulancia. Při rozhodování o antikoagulační léčbě je nutno zohlednit přítomnost dalších komorbidit, případně míru orgánové dysfunkce. Současně posuzujeme možnost ovlivnění rizikových faktorů krvácení. Text se zabývá vybranými komplikovanými situacemi, které nastávají při rozhodování o indikaci a vedení antikoagulační léčby u starších multimorbidních pacientů.

 

Klíčová slova

antikoagulační léčba, stáří, multimorbidita, fibrilace síní, tromboembolická nemoc

 

SUMMARY

In older age groups, the prevalence of atrial fibrillation increases. It is associated with the risk of cardioembolic events, and the incidence of venous thromboembolism also increases in the elderly. Therefore, in this age group, we increasingly encounter the need for anticoagulant treatment, which in most cases is long-term, very often permanent. Older age also brings an increased risk of bleeding complications. The task of the doctor caring for these patients is to correctly assess the indication for anticoagulant therapy, evaluate the risk of bleeding, and above all to choose the appropriate drug and dose. Today, in the vast majority of indications, we prefer direct oral anticoagulants. When deciding on anticoagulant treatment, it is necessary to take into account the presence of other comorbidities, or the degree of organ dysfunction. At the same time, we assess the possibility of influencing bleeding risk factors. The text deals with selected complicated situations that occur when deciding on the indication and management of anticoagulant treatment in elderly multimorbid patients.

 

Key words

anticoagulation therapy, old age, multimorbidity, atrial fibrillation, thromboembolic disease

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM