Antikoagulační léčba warfarinem - kdy a komu indikovat léčbu, pro a proti

06/2020

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Warfarin je klinicky bohatě využívané antikoagulans s dobře popsanými farmakologickými vlastnostmi, které si navzdory nově na trh uváděným antikoagulanciím ze skupiny nových perorálních antikoagulancií (novel oral anticoagulants, NOAC) stále nachází své pacienty. Jeho nespornou výhodou je jistě relativně nízká cena, avšak s novými léčivy může směle kompetovat i svojí účinností. Současně je však znám i jeho bezpečnostní profil, včetně možných interakcí, a potřeba průběžného sledování parametrů koagulace. Následující text shrnuje jeho světlé i slabší stránky z pohledu každodenní klinické praxe.

 

Klíčová slova

warfarin, antikoagulancia, koagulační faktory, tromboprofylaxe, NOAC, bezpečnost

 

SUMMARY

Warfarin is a clinically widely used anticoagulant with well-described pharmacological properties that, despite the newly launched NOAC anticoagulants, still finds its patients. Its undeniable advantage is certainly the relatively low price, but it can boldly compete with new drugs for its effectiveness. At the same time, however, its safety profile is known, including possible interactions, and the need for continuous monitoring of coagulation parameters. The following text summarizes its strengths and weaknesses from the perspective of everyday clinical practice.

 

Key words

warfarin, anticoagulants, coagulation factors, thromboprophylaxis, NOAC, safety

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM