Arteriální hypertenze a dyslipidemie – dva rizikové faktory, jedno řešení

01/2023

MUDr. Milan Plíva

KardioLogické centrum AGEL, a. s.

Interní klinika Kardiologické oddělení, Nemocnice Pardubického kraje, a. s., Nemocnice Pardubice

 

SOUHRN

ArteriáLní hypertenze a dyslipidemie patří k nejvýznamnějším rizikovým faktorům kardiovaskulárních chorob. Jejich současná přítomnost násobí individuální kardiovaskulární riziko. Proto je nezbytné ovlivňovat oba rizikové faktory současně. Dlouhodobé výsledky Léčby arteriální hypertenze a dyslipidemie nejsou v České republice optimální. Předkládaná kazuistika prezentuje pohled autora na současné možnosti farmakoLogické Léčby nekomplikované arteriální hypertenze a dyslipidemie s využitím moderní fixní kombinační Léčby. CíLem Léčby má být co nejrychLejší dosažení optimální korekce rizikových faktorů vedoucí k redukci ceLkového kardiovaskuLárního rizika.

 

KLíčová sLova

arteriáLní hypertenze, dysLipidemie, farmakoterapie, fixní kombinační Léčba, kazuistika

 

SUMMARY

Arterial hypertension and dyslipidemia are among the most important risk factors for cardiovascular diseases. Their simultaneous presence multiplies the individual cardiovascular risk. Therefore, it is necessary to influence both risk factors simultaneously. The long-term results of the treatment of arterial hypertension and dyslipidemia in the Czech Republic are not optimal. The presented case report presents the author's view of the current possibilities of pharmacological treatment of arterial hypertension and dyslipidemia using modern fixed combination of antihypertensive and hypolipidemic drugs. The aim of the treatment is to achieve the optimal correction of risk factors as quickly as possible, leading to a reduction of the overall cardiovascular risk.

 

Key words

arterial hypertension, dyslipidemia, treatment, fixed-dose combination of antihypertensive drugs, case report.

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM