Augmentácia klozapínu s amisulpridom - terapeutická stratégia pre pacientov s farmakorezistentnou schizofréniou

01/2019

MUDr. Matúš Virčík

Psychiatrická nemocnica Michalovce, Slovenská republika

 

SÚHRN

Klozapín je jednou z mála účinných molekul, u ktorých sa preukázalo, že zmierňuje příznaky schizofrénie u farmakorezistentných pacientov. U jednej třetiny až dvoch tretín pacientov však pretrvávajú perzistentné príznaky, a to aj napriek adekvátnej dávke a dížke monoterapie klozapínom. Potenciálna alternatíva pre pacientov, ktorí nereagujú na klozapín v monoterapii, sa hladala prostredníctvom jeho kombinácie s inými farmakologickými látkami, najčastejšie antipsychotikami, antidepresívami, stabilizátormi nálady a glutamatergickými molekulami. Síce je polyfarmakoterapia klozapínu pomerne častou klinickou praxou, existuje však iba malé množstvo štúdií, ktoré by skúmali jeho augmentáciu amisulpridom. Antipsychotiká používané na augmentáciu sú často vybrané na základe teórie, že majú odlišné mechanizmy účinku ako klozapín. Niekolko slubných štúdií, v ktorých bol podávaný klozapín v augmentácii s amisulpridom, preukázalo v porovnaní s monoterapiou klozapínom klinické zlepšenie.

 

Kl'účové slová

klozapín, amisulprid, schizofrénia, farmakorezistencia, augmentácia

 

SUMMARY

Clozapine is one of the few potent molecules that has been shown to alleviate the symptoms of schizophrenia in treatment-resistant patients. However, persistent symptoms persist in 1/3 to 2/3 of patients, despite the adequate dose and duration of monotherapy with clozapine. Potential alternative for patients who do not respond to clozapine monotherapy was looking through its combination with other pharmacological agents, the most antipsychotics, antidepressants, mood stabilizers and glutamatergic molecules. The prophylaxis of clozapine

 

polypharmacotherapy is a relatively common clinical practice; there is only a small number of studies to investigate its augmentation with amisulpride. Antipsychotics used for augmentation are often selected based on the theory that they have different mechanisms of action such as clozapine. Several promising studies in which clozapine was administered with amisulpride augmentation have shown clinical improvement compared to monotherapy with clozapine.

 

Key words

clozapine, amisulpride, schizophrenia, treatment-resistant, augmentation

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM