Axiální spondyloartritida: včasná diagnostika napomáhá zahájení účinné léčby

03/2018

MUDr. Markéta Hušáková, Ph.D.

Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav, Praha

 

SOUHRN

Klasifikační kritéria pro axiální spondyloartritidu (axSpA) zavedená v roce 2009 skupinou ASAS (Assessment of SpondyloArthritis International Society) reflektují komplexnost příznaků SpA. Nezaměřují se jen na postižení muskuloskeletální, ale i na choroby se SpA spojené, jako je manifestace v oblasti oka (uveitida), střeva (Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida) anebo kůže (psoriáza). Tato kritéria s sebou přinášejí mnoho odpovědí a možností včetně včasnějšího záchytu nemocných a zavedení účinné léčby. V současné době disponujeme metodami jak vysoce efektivní farmakologické léčby za použití účinných biologických přípravků - inhibitorů tumor nekrotizující fakturu a a interleukinu 17, tak léčby nefarmakologické se zavedením správného životního stylu a rehabilitace. Na druhou stranu, aplikace těchto klasifikačních kritérií v denní revmatologické praxi s sebou nese i úskalí, jako je falešná pozitivita nálezů. V tomto textu se zaměříme na oba dva typy axiální SpA - formu neradiografickou (nr-axSpA) a radiografickou (r-axSpA), která odpovídá ankylozující spondylitidě.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

axiální spondyloartritida, zobrazovací metody, doporučení, inhibitory TNFa, secukinumab

 

SUMMARY

The classification criteria for axillary spondyloarthritis (axSpA) introduced in 2009 by the ASAS (Assessment of SpondyloArthritis International Society) reflect the complexity of the SpA symptoms. They are not only concerned with musculoskeletal disorders, but also with diseases associated with SpA, such as manifestations in the eye (uveitis), intestine (Crohn's disease or ulcerative colitis) or skin (psoriasis). These criteria entail many responses and options, including a more timely detection of patients and the introduction of effective treatment. At present, we have methods of both highly effective pharmacological treatment using effective biological preparations - tumor necrosis factor-a inhibitors and interleukin 17 and non-pharmacological with the education of proper lifestyle and rehabilitation. On the other hand, the application of these classification criteria in daily rheumatological practice carries difficulties with it such as the false positivity of the findings. In this paper, we will focus on both the two types of axial SpA - nonradiographic form (nr-axSpA) and the radiographic form (r-axSpA) which is known as ankylosing spondylitis.

 

KEY WORDS

axial spondyloarthritis, imaging methods, recommendations, TNFa inhibitors, secukinumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM