Biofarmaceutické a farmakokinetické lékové interakce u pacientů ve vyšším věku

05/2020

Doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.

Farmakologický ústav LF MU

Ústav humánní farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty MU Ústavní lékárna, Masarykův onkologický ústav

 

SOUHRN

Lékové interakce jsou zejména u seniorů četnější a rizikovější, a to hned z několika důvodů - senioři často užívají vyšší počet léčiv současně, dochází u nich k fyziologickým změnám, které ovlivní farmakokinetiku celé řady léčiv, a navíc jsou k účinkům některých léčiv citlivější - ke změnám tedy dochází i na úrovni farmakodynamiky. Doplňky stravy jsou pak také častěji užívány seniory než jinými věkovými skupinami. Tento článek podává přehled lékových interakcí a interakcí léčiv a doplňků stravy se zaměřením na seniory. V úvodu je sumarizována typologie interakcí a následně obecné principy interakcí v jednotlivých farmakokinetických fázích s uvedením příkladů. Další část je pak věnována interakcím doplňků stravy a léčiv na úrovni farmakokinetiky.

 

Klíčová slova

farmakoterapie, lékové interakce, geriatrie, farmakokinetika, polypragmazie

 

SUMMARY

Drug interactions are more frequent and risky, especially in the elderly, for several reasons - seniors often take more drugs at the same time, they have physiological changes that affect the pharmacokinetics of many drugs, and they are more sensitive to the effects of some drugs - therefore, it also occurs at the level of pharmacodynamics. Dietary supplements are also more often used by seniors than by other age groups. This article provides an overview of drug interactions and interactions of drugs and dietary supplements with a focus on seniors. The introduction summarizes the typology of interactions and then the general principles of interactions in individual pharmacokinetic phases with examples. The next part is devoted to the interactions of dietary supplements and drugs at the level of pharmacokinetics.

 

Key words

pharmacotherapy, drug interactions, geriatrics, pharmacokinetics, polypharmacy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM