Biologická léčba v imunoalergologii

06/2018

MUDr. Irena Krčmová, CSc., MUDr. Jakub Novosad, Ph.D.

Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Biologická léčba cílí na imunitní pochody v organismu, mění jejich průběh a zmírňuje patologický proces. V oblasti imunoalergologie jsou dnes užívány monoklonální humanizované protilátky při diagnózách bronchiálního astmatu, atopického ekzému a chronické spontánní urtikarie, slibné jsou studie u diagnózy chronické hyperplastické rinosinusitidy s nosní polypózou. Monoklonální protilátky jsou podle svého typu zaměřeny proti jednomu antigenu. Tímto antigenem může být například receptor imunokompetentní efektorové buňky, prozánětlivý cytokin či konkrétní imunoglobulin. Nejširší využití dosáhla biologická léčba monoklonálními protilátkami v léčbě alergického a eozinofilního bronchiálního astmatu. V rámci Evropské unie jsou nyní schváleny čtyři molekuly se selektivními přístupy k alergickému a eozinofilnímu zánětu dýchacích cest. U těžkých astmatiků s častými exacerbacemi užití biologické léčby, která cílí na dráhu interleukinu 5 (mepolizumab, reslizumab, benralizumab) nebo imunoglobulinu E (omalizumab), významně zlepšuje kontrolu nad astmatem. Souběžně některé molekuly řeší i komorbidity „Th2 high“ astmatu - atopický ekzém, nosní polypózu. Pro dermatologické diagnózy je u atopického ekzému schválen dupilumab, pro chronickou spontánní urtikarii se užívá omalizumab. Biologická léčba se podává v přesně definovaných situacích, jedná se o vysoce personalizovaný typ medicíny.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

bronchiální astma, atopický ekzém, chronická spontánní kopřivka, biologická léčba, biomarkery

SUMMARY

Biological treatment targets immune processes in the body, changes their course, and alleviates the pathological process. In the field of immunoallergology, monoclonal humanized antibodies are used today in diagnoses of bronchial asthma, atopic eczema, and chronic spontaneous urticaria. Studies on the diagnosis of chronic hyperplastic rhinosinusitis with nasal polyposis are promising. Monoclonal antibodies are directed against one antigen according to their type. For example, this antigen may be an immunocompetent effector cell receptor, a pro-inflammatory cytokine, or a particular immunoglobulin. The most extensive use has been made of biological treatment with monoclonal antibodies in the treatment of allergic and eosinophilic bronchial asthma. Within the European Union, four molecules with selective approaches to allergic and eosinophilic airway inflammation are now approved. In severe asthmatics with frequent exacerbations, the use of biologic therapy that targets the pathway of interleukin 5 (mepolizumab, reslizumab, benralizumab) or immunoglobulin E (omalizumab) significantly improves asthma control. Concurrently, some molecules also solve the “Th2 high” asthma comorbidity - atopic eczema, nasal polyposis. For dermatological diagnosis, dupilumab is approved for atopic eczema, omalizumab is used for chronic spontaneous urticaria. Biological treatment is given in precisely defined situations, it is a highly personalized type of medicine.

 

KEY WORDS

bronchial asthma, atopic dermatitis, chronic spontaneous urticaria, biological treatment, biomarkers

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM