Biologická léčba v onkologii

01/2016

Irena Netíková, Olga Bartošová

Farmakologický ústav, 1. LF UK a VFN, Praha, a oddělení klinické farmakologie a farmacie, VFN, Praha

 

Souhrn

Biologickou léčbu v onkologii vnímáme jako součást léčby cílené. Cílená léčba je indikována na základě přítomnosti buněčného cíle a případně dalších specifických markerů typických pro buňky daného nádoru. K biologické léčbě řadíme léčbu monoklonálními protilátkami nebo cytokiny. Od jiné protinádorové farmakoterapie se liší mechanismem účinku a způsobem přípravy, při které se využívá rekombinantní DNA technologie a produkce protilátek upravenými buněčnými kulturami.

V současné době se biologická léčba podává většinou v kombinaci s chemoterapií. Pouze u některých typů nádorů mohou monoklonální protilátky stimulující imunitní systém plně nahradit léčbu cytostatiky. Konvenční chemoterapie stále hraje svoji nezastupitelnou roli. Kombinace chemoterapie a cílených biologických léčiv zvyšuje účinnost terapie, například u karcinomu prsu až o 30 % (1). Samotná biologická léčba má navíc signifikantně nižší výskyt život ohrožujících nežádoucích účinků, neboť se ze své podstaty zaměřuje především na buňky nádorové nebo na buňky imunitního systému.

 

Klíčová slova

monoklonální protilátka, cytokiny, epidermální růstový faktor, doména HER2, antigen CD20, receptor CTLA-4, receptor PD-10

 

Summary

Biological therapy in oncology we perceived as a part of a targeted treatment. Targeted therapy is indicated on the basis of the presence of cellular target and optionally other specific markers typical of the cells of the tumor. We classify biological therapy treatment as monoclonal antibodies or cytokines. Since the other anticancer drug biological therapy is different with mechanizms of action and the method of preparation, which uses recombinant DNA technology, and modified antibody production by cell cultures.

At present, biological treatment is usually administered in combination with chemotherapy. Monoclonal antibody stimulating the immune system can fully replace cytostatic therapy only in some types of cancer. Conventional chemotherapy still plays an indispensable role. Combination chemotherapy and targeted biological drugs increases the effectiveness of therapy, such as for breast cancer about 30 % (1). The actual biological treatment also has a significantly lower incidence of life-threatening side effects, because this therapy acts mainly on tumor cells or cells of the immune system by its nature basis.

 

Key words

monoclonal antibody, cytokine, epidermal growth factor, domain of the HER2, antigen CD20, receptor CTLA-4, receptor PD-10

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM