Blokáda IL-1 v léčbě autoinflamatorních onemocnění u dětí

02/2020

MUDr. Hana Malcová, Ph.D.; MUDr. Dita Cebecauerová, Ph.D.; MUDr. Tomáš Milota; doc. MUDr. Rudolf Horváth, Ph.D.

Oddělení revmatologie dětí a dospělých, Fakultní nemocnice v Motole, Praha

 

SOUHRN

Interleukin 1 (IL-1) je jeden z hlavních cytokinů, které se uplatňují v regulaci systémového zánětu. Zavedením léků umožňujících jeho specifickou inhibici se dramaticky zlepšila prognóza řady onemocnění, u nichž systémový zánět patří mezi dominantní projevy. Jedná se o celou definovanou skupinu, kterou souhrnně nazýváme autoinflamatorní nemoci (autoinflammatory diseases, AID), vyznačující se dysregulací zánětlivé reakce s excesivní a nekontrolovanou nadprodukcí především IL-1β. Mezi tyto choroby bývá v poslední době řazena i jedna z forem juvenilní idiopatické artritidy (juvenile idiopathic arthritis, JIA), tzv. systémová JIA (sJIA). Důvodem je mimo jiné i významná odlišnost od jiných typů JIA a také dobrá reakce na inhibitory IL-1.

V současné době jsou k dispozici dva inhibitory IL-1 s prokázanou účinností v léčbě AID včetně sJIA, pro které Evropská léková agentura (EMA) schválila indikaci k jejich podávání. Jsou to anakinra a canakinumab. Studie s inhibitory IL-1 publikované v posledních letech potvrzují trvalé snížení aktivity onemocnění u většiny AID s přijatelným bezpečnostním profilem a uspokojivou snášenlivostí. Výsledky studií u pacientů se sJIA navíc naznačují, že časné zahájení blokády IL-1, jako terapie první linie, může využít „okna příležitosti“, ve kterém lze patofyziologii nemoci změnit, aby nedošlo k rozvoji chronické artritidy. Tento přehled podává aktuální informaci o použití inhibitorů IL-1, jejich účinnosti, bezpečnosti a snášenlivosti v léčbě AID a diskutuje důvody použití těchto léků.

 

Klíčová slova

anakinra, autoinflamatorní onemocnění, interleukin 1 (IL-1), canakinumab, systémová juvenilní idiopatická artritida (sJIA)

 

SUMMARY

Interleukin 1 (IL-1) is one of the major cytokines involved in the regulation of systemic inflammation. The availability of drugs that specifically inhibit IL-1 has dramatically improved the prognosis of a number of diseases with a systemic inflammation as a dominant feature. This group of diseases, called autoinflammatory, is characterized by a dysregulation of the inflammatory reaction with excessive and uncontrolled overproduction of IL-1β in particular. There is an increasing evidence that one form of juvenile idiopathic arthritis (JIA), systemic JIA (sJIA) could be included in autoinflammatory diseases.

There are currently two IL-1 blockers with proven efficacy in the treatment of autoinflammatory diseases (AID), including sJIA, for which the European Medicines Agency (EMA) has approved an indication for administration in AID. They are anakinra and canakinumab. Recently published studies with IL-1 inhibitors confirm a sustained reduction in disease activity in most autoinflammatory disorders with an acceptable safety profile and satisfactory tolerability. In addition, the results of studies in patients with sJIA suggest that early initiation of IL-1 blockade as a first-line therapy fulfill the concept of therapeutic „window of opportunity“ in which the disease pathophysiology can be altered to prevent the development of chronic arthritis. This review provides up-to-date information on the use of IL-1 inhibitors, their efficacy, safety and tolerability in the treatment of autoinflammatory diseases and discusses the reasons for use of these drugs.

 

Key words

anakinra, autoinflammatory diseases, interleukin 1 (IL-1), canakinumab, systemic juvenile idiopathic arthritis (sJIA)

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM