Bronchiální termoplastika

05/2021

MUDr. Zuzana Šestáková; MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.

I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Bronchiální termoplastika (BT) je bronchoskopická léčba pacientů s těžkým astmatem, kteří zůstávají symptomatičtí i při optimální terapii. Randomizované kontrolované klinické studie ukázaly, že BT je bezpečná a účinná léčba na snižování závažných exacerbací, zlepšování kvality života a omezení frekvence návštěv akutních zařízeních. V doporučeních Global Initiative for Asthma (GINA) se uvádí, že BT lze zvažovat u dospělých pacientů s astmatem v rámci terapeutického kroku 5 podle GINA. Pětileté studie poskytly důkaz funkční stability pacientů léčených BT s přetrvávajícím klinickým účinkem. Výběr pacientů pro BT vyžaduje úzkou spolupráci mezi intervenčními bronchology a centry pro léčbu těžkého astmatu. Bronchiální termoplastika využívá teplotně řízenou radiofrekvenční (radiofrequency, RF) energii k ovlivnění remodelace dýchacích cest, zejména redukce hypertrofie hladkého svalstva dýchacích cest ve stěně bronchů, což je zřejmě dominantní známka astmatického zánětu. Dlouhodobá bezpečnost BT je vynikající. Optimalizace profilu BT respondérů - tj. který konkrétní fenotyp astmatu má největší prospěch - je intenzivně zkoumána.

 

Klíčová slova

bronchiální termoplastika, těžké astma, remodelace dýchacích cest

 

SUMMARY

Bronchial thermoplasty (BT) is a bronchoscopic treatment for patients with severe asthma who remain symptomatic despite optimal medical therapy. Randomized, controlled clinical trials have shown BT to be safe and effective in reducing severe exacerbations, improving quality of life, and decreasing emergency department visits. The Global Initiative for Asthma (GINA) recommendations state that BT can be provided to adult asthma patients at step 5 (by GINA). Five-year follow-up studies have provided evidence of the functional stability of BT-treated patients with persistence of a clinical benefit. Patient selection for BT demands close collaboration between interventional pulmonologists and severe asthma centers. BT uses temperature-controlled radiofrequency (RF) energy to impact airway remodeling, including a reduction of excessive airway smooth muscle within the airway wall, which has been recognized as a predominant feature of asthma. The long-term safety of BT is excellent. An optimalisation of BT responder profile - i.e., which specific asthma phenotype benefits most - is a topic of current research.

 

Key words

bronchial thermoplastics, severe asthma, airway remodeling

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM