Bronchoskopická léčba bronchiální obstrukce

05/2020

MUDr. Jiří Votruba

I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

V bronchologii se zabýváme nějakým typem zúžení dýchacích cest enormně často. Za posledních 40 let bylo také vyvinuto množství technik, které nám se zvládáním bronchiální obstrukce endoskopickou cestou mohou výrazně pomoci. V tomto článku se je pokusíme popsat a uvést jejich základní indikace a výsledky léčby s jejich využitím. Obstrukce dýchacích cest je z principu velmi nebezpečnou a potenciálně fatální situací. Může být zapříčiněna řadou zhoubných i nezhoubných chorob. Vzhledem k nebezpečnosti stavu je nutno na možnost zejména centrální obstrukce myslet vždy i při nepříliš jasných symptomech, neboť diagnostika i léčba většinou bývá možná, rychlá a efektivní, kdežto odklad správné diagnózy může mít naopak pro pacienta rychlé letální konsekvence. Proto je nutné se zvláště v případech atypických pískotů či bronchitických fenomenů soustředit vždy na možnost, že se může jednat o stridor. Každý zkušený broncholog již viděl řadu případů, kdy pacient se stridorem prodělal dlouhodobou neúspěšnou léčbu bronchiálního astmatu.

 

Klíčová slova

bronchiální obstrukce, endoskopie, pískoty, stridor

 

SUMMARY

In bronchology, we deal with some type of airway narrowing extremely often. Over the last 40 years, a number of techniques have also been developed that can significantly help us manage bronchial obstruction by endoscopic means. In this article, we will try to describe their basic indications and results. Airway obstruction is, in principle, a very dangerous and potentially fatal situation. It can be caused by a number of cancers as well as benign diseases. Due to the danger of the condition, it is necessary to always think about the possibility of central obstruction, even with not very clear symptoms, because diagnosis and treatment are usually possible, quick and effective. In contrast, postponing a correct diagnosis can have rapid lethal consequences for the patient. Therefore, especially in cases of atypical wheezing or bronchial phenomena, it is always necessary to focus on the possibility that it may be a stridor. Every experienced bronchologist has seen a number of cases where a patient with stridor has undergone long-term unsuccessful treatment of bronchial asthma.

 

Key words

bronchial obstruction, endoscopy, wheezing, stridor

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM