Certolizumab pegol - unikátní inhibitor TNF v léčbě revmatoidní artritidy

02/2024

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Oddělení klinické farmakologie LF UK a FN Plzeň

 

SOUHRN

Certolizumab pegol je rekombinantní humanizovaný antigen vázající fragment imunoglobulinu vážící antigen (fragment antigen-binding, Fab) specifický pro lidský tumor nekrotizující faktor α. Fragment je konjugovaný na dvě molekuly poiyethyiengiykoiu. To je podkladem delšího biologického poločasu eliminace certolizumab pegolu (až 14 dní) a zvýšené penetrace do zanícené tkáně. Nepřítomnost oblasti Fc (fragment crystaiiizabie) naopak snižuje riziko vzniku na komplement dependentní cytotoxicity a protilátkově dependentní buněčně zprostředkované cytotoxicity, vyvolané právě přítomností fragmentů Fc. Jako součást registrační procedury byly předloženy tři základní klinické studie - RAPID 1 a 2 a FAST4WARD. V prvních dvou byla hodnocena účinnost a bezpečnost certolizumabu v léčbě revmatoidní artritidy v kombinaci s methotrexátem, ve studii FAST4WARD se hodnotila monoterapie ve srovnání s placebem. K dispozici jsou i výsledky klinických hodnocení provedených u časné revmatoidní artritidy (C-EARLY, C-OPERA). Pozitivní výsledky studie C-EARLY potvrdily důležitost velmi časné intervence co nejdříve po stanovení diagnózy revmatoidní artritidy, aby bylo možno dosáhnout remise (tu udržet) a zabránit progresi onemocnění.

 

Klíčová slova

certolizumab pegol, revmatoidní artritida, anti-TNF-α léčba, časná léčba

 

SUMMARY

Certolizumab pegol is a recombinant humanized antigen-binding fragment (Fab) specific for human tumor necrosis factor α. The fragment is conjugated to two polyethylene glycol molecules. This is the basis for the longer biological half-life of certolizumab pegol (up to 14 days) and increased penetration into inflamed tissue. The absence of the Fc (fragment crystallizable) region, on the other hand, reduces the risk of developing complement-dependent cytotoxicity and antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity, caused by the presence of Fc fragments. Three basic clinical studies - RAPID 1 and 2 and FAST4WARD - were submitted as part of the registration procedure. The first two evaluated the efficacy and safety of certolizumab in the treatment of rheumatoid arthritis in combination with methotrexate, while the FAST4WARD study evaluated monotherapy compared to placebo. The results of clinical evaluations performed in early rheumatoid arthritis (C-EARLY, C-OPERA) are also available. The positive results of the C-EARLY study confirmed the importance of very early intervention as soon as possible after rheumatoid arthritis diagnosis in order to achieve and maintain remission and prevent disease progression.

 

Key words

certolizumab pegol, rheumatoid arthritis, anti-TNF-α treatment, early treatment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM