Chronická bronchitida nové možnosti bronchoskopické léčby

05/2022

MUDr. Zuzana Šestáková

I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Kašel je nejčastějším příznakem onemocnění dýchacích cest, ale je také jedním z nedůležitějším obranných mechanismů lidského organismu. Často je obtížné stanovit, kdy tento obranný reflex přestane plnit svou fyziologickou úlohu a stane se patologickým. Kašel není diagnózou, je symptomem různých onemocnění a jejich kombinací a je nejčastějším příznakem chorob respiračního ústrojí. Často se definice chronického kašle zaměňuje s definici chronické bronchitidy. Chronická bronchitida je chronické, progresivní onemocnění, terapeuticky obtížně ovlivnitelné. Navzdory veškerému úsilí zůstávají pacienti vysoce symptomatičtí. V současné době je zkoumána řada nových bronchoskopických léčebných postupů: použití kryospreje, bronchiální rheoplastika, balónková desobstrukce a cílená plicní denervace. Cílem těchto metod je zničení hyperplastických pohárkových buněk, nadbytečných submukózních žláz a regulace tonu hladkého svalstva. Tyto léčebné modality jsou v rané fází klinického výzkumu, ale prokázaly zlepšení příznaků chronické bronchitidy a snížení frekvence exacerbací. K vyhodnocení trvanlivosti léčby jsou ale zapotřebí větší randomizované kontrolované studie.

 

Klíčová slova

chronická bronchitida, bronchoskopie, hyperplazie pohárkových buněk, submukózní žlázky

 

SUMMARY

Cough is the most common symptom of respiratory diseases, but it is also one of the most important defense mechanisms of human body. It is often difficult to determine when this defensive reflex ceases to fulfill its physiological role and becomes pathological. Cough is not a diagnosis, it is just a symptom of various diseases and their combination, it is the most common symptom of diseases of the respiratory system. Often the definition of chronic cough is confused with the definition of chronic bronchitis. Chronic bronchitis is a chronic, progressive disease that is difficult to influence with therapeutics. Despite great efforts, patients remain highly symptomatic. Several new bronchoscopic treatments are currently being investigated: the use of cryospray, bronchial rheoplasty, balloon desobstruction and targeted pulmonary denervation. The aim of these methods is the destruction of hyperplastic goblet cells, redundant submucosal glands and regulation of smooth muscle tone. These treatment modalities are in the early stages of clinical research but have been shown to improve symptoms of chronic bronchitis and reduce the frequency of exacerbations. However, larger randomized controlled trials are needed to evaluate the durability of treatment.

 

Key words

chronic bronchitis, bronchoscopy, hyperplastic cells, submucosal glands

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM