Chronické srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí levé komory

04/2023

MUDr. Barbora Nussbaumerová, Ph.D.

Centrum preventivní kardiologie, II. interní klinika LF a FN Plzeň

 

SOUHRN

Nejnovější odborná doporučení European Society of Cardiology (ECS) pro léčbu srdečního selhání byla publikována v roce 2021. Pacienti se srdečním selháním jsou děleni podle ejekční frakce do skupiny se sníženou, mírně sníženou a Zachovalou ejekční frakcí. V nových odborných doporučeních jsou implementovány výsledky recentních klinických studií. Novou převratnou lékovou skupinou indikovanou u pacientů se srdečním selháním bez rozdílu v ejekční frakci s cílem snížení morbidity a mortality a zlepšení kvality života jsou inhibitory sodíko-glukózového kotransportéru 2 (sodium-glucose co-transporter 2, SGLT2) - glifloziny. V doporučeních ECS jsou sice indikovány jen pro pacienty se sníženou ejekční frakcí, ale v klinické praxi jsou již schváleny a hrazeny u pacientů se srdečním selháním bez ohledu na výši ejekční frakce levé komory. Odborná doporučení American Society of Cardiology (ASC) vydaná roku 2022 uvádějí léčbu glifloziny již u všech fenotypů srdečního selhání nezávisle na ejekční frakci. Odborná doporučení kladou důraz též na léčbu komorbidit, jako je diabetes, deficit železa nebo nádorová onemocnění. Prosazují komplexní péči o pacienty se srdečním selháním v ambulancích srdečního selhání.

 

Klíčová slova

ejekční frakce, odborná doporučení, inhibitory SGLT2, deficience železa, srdeční selhání

 

SUMMARY

The most recent guidelines on heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) were published in 2021. These guidelines divide patients according to the ejection fraction of the left ventricle into the group with reduced, mildly reduced, and preserved ejection fraction. The guidelines follow the recent evidence-based medicine and clinical studies in their recommendations. A novel group of drugs aiming to reduce morbidity and mortality and to improve the quality of life in patients with reduced ejection fractions are sodium-glucose co-transporter 2 (SGLT2) inhibitors - gliflozins. Up to date, these drugs are recommended and indicated also regardless of ejection fraction. The guidelines of the American Society of Cardiology (ASC) (2022) set the treatment by gliflozins regardless of ejection fraction. The guidelines point out the treatment of comorbidities like diabetes, iron deficiency or tumors. A complex approach of patients with heart failure including heart failure clinics is presented.

 

Key words

ejection fraction, guidelines, SGLT2 inhibitors, iron deficiency, heart failure

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM