Chronické žilní onemocnění: možnosti praktického lékaře v diagnostice, léčbě a prevenci

01/2021

MUDr. Jana Vojtíšková

Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha

Praktický lékař, Lékařská ordinace Vyšehrad, s.r.o., Praha 4

 

SOUHRN

Výzkum v medicíně uhání vpřed mílovými kroky a přináší denně obrovské množství poznatků, které ovlivňují přístup k diagnostice, léčbě i prevenci nemoci. Je tomu tak i v případě chronického žilního onemocnění. Objevy v patofyziologii chronického žilního onemocnění výrazně mění nazírání na toto onemocnění. Čeští praktičtí lékaři jsou o nových poznatcích pravidelně informováni v rámci kontinuálního vzdělávání a mají podporu v aktualizovaných doporučených postupech. Výsledkem je, že se ve všeobecné praxi žilním nemocím věnuje větší pozornost, než tomu bylo dříve. A to je pro pacienty důležité, protože praktičtí lékaři znají rizikové faktory těchto onemocnění, rozpoznávají časné symptomy, jsou schopni identifikovat počínající nebo rozvíjející se žilní onemocnění, indikovat potřebnou diagnostiku a nabídnout opatření ke zlepšení. Přesto, jak se ukazuje z různých průzkumů, zůstává velká část našich pacientů bez adekvátního vyšetření a léčby.

 

Klíčová slova

žilní onemocnění, praktický lékař, rizikové faktory, režimová opatření, venofarmaka, kompresní léčba, prevence

 

SUMMARY

Research in medicine is moving forward by leaps and bounds and brings a huge amount of knowledge every day, which influences the approach to the diagnosis, treatment and prevention of the disease. This is also the case with chronic venous disease. Discoveries in the pathophysiology of chronic venous disease significantly change the perception of this disease. Czech general practitioners are regularly informed about new findings as part of continuing education and can find support in regularly updated guidelines. As a result, in general practice, more attention is paid to venous diseases than before, which is important for patients, because GPs know the risk factors of these diseases, recognize early symptoms, are able to identify incipient or developing venous disease, indicate the necessary diagnosis and offer measures for improvement. Nevertheless, as various surveys show, a large proportion of our patients remain without adequate examination and treatment.

 

Key words

venous disease, general practitioner, risk factors, regimen measures, venopharmaceuticals, compression therapy, prevention

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM