Cílená léčba v pneumologii

01/2016

Markéta Černovská, Libor Havel, Lucie Heribanová, Martina Vašáková

Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha

 

Souhrn

Cílená léčba je v současnosti nedílnou součástí léčebných postupů v mnoha oborech. Stejně tak i v pneumologii, kde se využívá v léčbě bronchogenního karcinomu, astma bronchiale a intersticiálních plicních procesů.

Cílená léčba (targeted therapy) je zaměřena na konkrétní cíl, nejčastěji to bývají buněčné receptory a jejich ligandy, jejichž geny bývají u jednotlivých onemocnění často alterovány v důsledku amplifikace, mutace, delece, translokace a různých epigenetických změn. Cílený lék tak působí na subcelulární úrovni a ovlivňuje základní regulační funkce buněk – proliferaci, diferenciaci, migraci, apoptózu a angiogenezi. Inhibicí takového cíle, který hraje zásadní roli v procesu patogeneze konkrétního onemocnění, můžeme tyto děje potlačit.

Trendem při rozhodování o volbě léčebné strategie je tzv. individualizovaná terapie neboli terapie šitá na míru (tzv. tailored therapy), která znamená, že musíme vybrat správný lék pro správného pacienta ve správný čas a ve správné dávce. K tomu je nezbytné (zejména v onkologii) znát molekulární profil onemocnění, to znamená, že musíme identifikovat markery, které mají rozhodující význam pro volbu léčby a pravděpodobnost její účinnosti.

Novým směrem v cílené léčbě, zejména onkologických onemocnění, je imunoterapie. Léčebný postup podporující nebo využívající obranné mechanismy imunity k působení proti nádoru.

 

Klíčová slova

cílená léčba, inhibitory tyrozinkinázy, imunoterapie, astma bronchiale, idiopatická plicní fibróza

 

Summary

Targeted therapy is currently an integral part of medical practice in many fields of medicine. In pulmonary medicine is targeted therapy recognized in therapy of cancer, asthma bronchiale, idiopathic pulmonary fibrosis.

Targeted therapies is aimed at a specific target, in most cases the cell receptors and their ligands, whose genes are in individual diseases frequently altered as a result of amplification, mutation, deletion, translocation and various epigenetic changes. Targeted drug operates at a subcellular level, affects basic control functions of cells – proliferation, differentiation, migration, apoptosis and angiogenesis. By inhibiting this goal, which plays a critical role in the pathogenesis of a particular disease, can suppress these events.

The trend in deciding on the treatment strategy is tailored therapy, which means that we choose the right drug for the right patient at the right time and at the right dose. It is necessary (especially in oncology) to know the molecular profile of the disease, which means that we need to identify markers that are crucial for the choice of treatment and its effectiveness.

A new direction in targeted therapy, particularly cancer, is immunotherapy whitch using certain parts of a person’s immune system to fight diseases such as cancer.

 

Key words

targeted therapy, tyrosine kinase inhibitors, immunotherapy, asthma bronchiale, idiopathic pulmonary fibrosis

 

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM