Cílená prevence cévních mozkových příhod

02/2018

Doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Centrum preventivní kardíoLogie, 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Cévní mozkové příhody jsou druhou nejčastější příčinou mortality v našich zemích. Třetina pacientů zemře do jednoho měsíce, další třetina má trvalé následky. Důsledná intervence všech rizikových faktorů, ať v primární či sekundární prevenci, je klíčová v ovlivnění prevalence onemocnění. Stěžejním rizikovým faktorem je v tomto případě arteriální hypertenze. Důsledná kontrola krevního tlaku je tedy pro prevenci cévní mozkové příhody často kauzální. Zvláště významným prediktorem pro vznik cévní mozkové příhody je vysoký pulzní tlak. Rozhodující v primární i sekundární prevenci je správná volba farmakologické intervence. Nejvíce protektivních důkazů mají léky ovlivňující renin-angiotenzin-aldosteronový systém, ideálně v kombinaci. Nezapomeňme, že pro adekvátní adherenci k terapii našich pacientů je optimální užití těchto léků ve fixních kombinacích. K minimalizaci následků cévních mozkových příhod je nutná nejen ideální farmakologická léčba, ale i časná intervence iktových center a následná komplexní péče (výživa, fyzioterapie, ergoterapie).

 

KLÍČOVÁ SLOVA

cévní mozková příhoda, primární a sekundární prevence, arteriální hypertenze, farmakoterapie, kombinační terapie, komplexní péče

 

SUMMARY

Stroke is the second most common cause of mortality in our countries. 1/3 of patients die within 1 month, 1/3 has permanent consequences. Consistent intervention of all risk factors, whether in primary or secondary prevention, is crucial in influencing the prevalence of the disease. In this case, arterial hypertension is the primary risk factor where consistent blood pressure control is often causal for stroke prevention, particularly the high pulse pressure is a significant predictor of stroke. Correct choice of pharmacological intervention is crucial for primary and secondary prevention. Medicaments that affect renin-angiotensin-aldosteron system provide the most protective evidence, ideally when combined. Let's not forget that use of these medicaments in fixed combinations is optimal for adequate adherence to the therapy of our patients. To minimize the consequences of vascular events, not only ideal pharmacological treatment, but also early intervention of stroke centers and subsequent comprehensive care (nutrition, physiotherapy, ergotherapy) are required.

 

KEY WORDS:

stroke, primary and secondary prevention, arterial hypertension, pharmacotherapy, combinatorial therapy, comprehensive care

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM