Co můžeme udělat pro pacienta s psoriatickou artritidou, když selžou inhibitory TNF

02/2019

MUDr. Jiří Štolfa

Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Psoriatická artritida je multidoménové onemocnění, které zahrnuje postižení i jiných struktur pohybového aparátu (entezitida, daktylitida, sakroiliitida, spondylitida) a samozřejmě kůže (psoriáza) a její adnexa, včetně kštice a nehtů. Je proto lépe hovořit o psoriatické nemoci. Léčba by optimálně měla příznivě ovlivnit všechny tyto manifestace, což se vždy nedaří. Biologická léčba inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α), která je indikována po selhání konvenčních syntetických chorobu modifikujících antirevmatických léků (csDMARD) je schopna ve většině případů pokrýt většinu klinických manifestací onemocnění. Nicméně asi 40-60 % pacientů léčených prvním přípravkem ze skupiny inhibitorů TNF ukončí léčbu pro nežádoucí účinky, resp. pro druhotnou neúčinnost, po třech letech léčby. Další postup po selhání inhibitorů TNF závisí na okolnostech ztráty účinnosti, na převažující klinické manifestaci a na preferencích pacienta. V úvahu připadá kombinace s csDMARD, změna na jiný inhibitor TNF nebo přechod na biologický lék s alternativním mechanismem účinku. Aktuálně je v České republice dostupný blokátor interleukinu IL-17A secukinumab, který je registrovaný a má také stanovenu úhradu ze zdravotního postižení. Z dalších potom ustekinumab je již v ČR schválen pro použití u psoriázy i psoriatické artritidy, u které ale dosud není stanovena úhrada. Podobně je tomu i u ixekizumabu, tofacitinibu a apremilastu.

 

Klíčová slova

psoriatická artritida, chorobu modifikující léky, strategie léčby, selhání léčby inhibitory TNF, změna léčby

 

SUMMARY

Psoriatic arthritis is a multi-domain disease, which comprises also the involvement of other tissues (enthesitis, dactylitis, sacroiliitis, spondylitis), and of course also the skin including scalp and nails. It is therefore better to speak about „psoriatic disease“. The therapy should optimally favourably influence all these manifestations which is not always the case. The biologic therapy with the inhibitors of tumor necrosis factor alpha (TNF-α) inhibitors) which is indicated after the conventional synthetic disease modifying antirheumatic drugs (csDMARD) had failed, is able to substantially influence the majority of clinical manifestations of the disease. Nevertheless 40-60 % of patients quit the therapy with the first inhibitor TNF due to adverse events or secondary failure, after 3 years. Further approach after the first inhibitor TNF failure depends on various circumstances, like the prevailing clinical manifestations of the disease and also on patient's preferences. What can then be considered? There are three possibilities: the combination with csDMARD, switch to other inhibitor TNF, or switch to a biologic DMARD (bDMARD) with an alternative mode of action. Currently available in the Czech Republic secukinumab blocker 17A, which is registered and has also determined a reimbursement from health insurance. Of the others bDMARD ustekinumab has already been approved (registered) for use in both psoriasis and psoriatic arthritis, but for psoriatic arthritis the reimbursement has not yet been determined. The same applies to ixekizumab, tofacitinib and apremilast.

 

Key words

psoriatic arthritis, disease modifying antirheumatic drugs, treatment strategy, treatment failure, alternative treatment, switches among biologics

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM