Co přináší nová kombinace sacubitril/valsartanu pacientům se srdečním selháním a s dalšími komorbiditami

02/2018

MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D.

Klinika kardioLogie, IKEM, Praha

 

SOUHRN

Z hlediska farmakoterapie srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí levé komory (heart failure with reduced ejection fraction, HFrEF) je důležité, že komorbidity mohou ovlivňovat farmakokinetiku a farmakodynamiku použitých léků, a tím i účinnost a bezpečnost léčby. Na druhou stranu může farmakoterapie HFrEF v některých případech negativně ovlivňovat vývoj komorbidit. V případě kombinace sacubitril/valsartanu je doporučeno u pacientů s glomerulární filtrací 30-60 ml/min/1,73 m2, jaterní dysfunkcí stupně B podle Childovy-Pughovy klasifikace nebo systolickým krevním tlakem 100-110 mm Hg zahájit léčbu nejnižší dávkou a pečlivě pacienty monitorovat. Významným nálezem je zpomalení poklesu glomerulární filtrace a nižší výskyt závažné hyperkalemie při léčbě touto kombinací v porovnání s enalaprilem. Překvapením je snížení glykovaného hemoglobinu a sérové koncentrace kyseliny močové při léčbě kombinací sacubitril/valsartanu, což otvírá nové možnosti pro individualizovanou léčbu HFrEF. Univerzálním nálezem je u většiny komorbidit přetrvávající benefit z léčby touto kombinací v porovnání s enalaprilem.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

sacubitril/valsartan, srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí, komorbidita

 

SUMMARY

Comorbidities may influence either pharmacokinetics or pharmacodynamics of drugs used in heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF), and thus modify their efficacy and safety. On the other hand, pharmacotherapy of HFrEF may contribute to worsening of comorbidities. In patients with glomerular filtration rate of 30-60 ml/min/1,73 m2, liver dysfunction Child-Pugh B or systolic blood pressure of 100-110 mm Hg, it is recommended to initiate treatment with sacubitril/valsartan with the lowest dose and provide a careful follow-up. A significant benefit of treatment with sacubitril/valsartan as compared with enalapril is a slowing the impairment of glomerular filtration rate and a lower incidence of severe hyperkalaemia. Surprisingly, treatment with sacubitril/valsartan resulted into a better glycaemic control and reduction of serum uric acid concentration, which may create novel opportunities for individualized treatment of HFrEF. Importantly, sacubitril/valsartan provides in most comorbidities a significant benefit in comparison with enalapril.

 

KEY WORDS

sacubitril/valsartan, heart failure with rediced ejection fraction, comorbidity

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM