Dapagliflozin a jeho postavení v léčbě DM 2. typu

05/2017

MUDr. Michal Žourek, Ph.D.

I. interní klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň

 

SOUHRN

Dapagliflozin je představitel nové skupiny perorálních antidiabetik založených na inhibici SGLT2 receptoru v proximálním tubulu ledvin. Navozená glykosurie pak vede ke snížení glykémie, poklesu hmotnosti i krevního tlaku. Účinnost a bezpečnost dapagliflozinu v monoterapii i kombinační léčbě je prokázána řadou klinických studií. Metaanalýza dosud provedených studií fáze III navíc prokázala neutrální vliv dapagliflozinu na MACE (kombinovaný výsledný ukazatel: úmrtí z kardiovaskulárních příčin, nefatální infarkt myokardu a cévní mozková příhoda) a snížení počtu hospitalizací pro srdeční selhání. Účinnost dapagliflozinu byla navíc potvrzena recentně publikovanou rozsáhlou studií „z reálné klinické praxe“.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

dapagliflozin, SGLT2, diabetes mellitus

 

SUMMARY

Dapagliflozin is a representative of a new group of peroral antidiabetics based on inhibition of the SGLT2 receptor in the proximal renal tubule. Induced glycosuria then leads to a decrease in blood glucose, weight loss and blood pressure. The efficacy and safety of dapagliflozin in both monotherapy and combination therapy has been demonstrated in a number of clinical trials. Moreover, the meta-analysis of the Phase III studies has shown a neutral effect of dapagliflozin on MACE (combined endpoint: cardiovascular death, non-fatal myocardial infarction and stroke) and reduced hospitalization for heart failure. In addition, the efficacy of dapagliflozin has been confirmed recently by a large-scale „real clinical practice“ trial.

 

KEY WORDS

dapagliflozin, SGLT2, diabetes mellitus

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM