Denosumab v ambulanci revmatologa

03/2023

MUDr. Olga Růžičková

Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav, Praha

 

SOUHRN

Podávání denosumabu je indikováno pro léčbu osteoporózy u postmenopauzálních žen a u mužů se zvýšeným rizikem zlomenin, dále pro léčbu úbytku kostní hmoty vzniklého následkem hormonální ablace u mužů a pro léčbu úbytku kostní hmoty spojeného s dlouhodobou systémovou léčbou glukokortikoidy. Denosumab inhibuje progresi kostních erozí a zároveň zvyšuje hustotu minerálů v kosti u pacientů s revmatoidní artritidou (RA) léčených methotrexátem a ostatními konvenčními syntetickými chorobu modifikujícími antirevmatickými léky (conventional synthetic disease modifying anti-rheumatic drug, csDMARD). Denosumab potlačuje vznik marginálních kloubních erozí. Denosumab preferenčně redukuje progresi kloubní destrukce u pacientů s RA s autoprotilátkami proti cyklickým citrulinovaným peptidům. Denosumab je prvním lékem, který je účinný v léčbě osteoporózy i v potlačení vzniku kloubních erozí u pacientů s RA léčených csDMARD. Přidání denosumabu do léčby pacientů s RA může být novou terapeutickou možností.

 

Klíčová slova

osteoporóza, revmatoidní artritida, kostní remodelace, RANK, RANKL, osteoprotegerin, denosumab

 

SUMMARY

 

Denosumab is indicated for the treatment of osteoporosis in postmenopausal women and men at an increased risk of fracture, for treating bone loss resulting from hormone ablation in men, and for addressing bone loss associated with long-term systemic glucocorticoid therapy. It inhibits the progression of bone erosions while increasing bone mineral density in patients with rheumatoid arthritis (RA) who are treated with methotrexate and other conventional synthetic disease modifying anti-rheumatic drugs (csDMARD). Denosumab suppresses the development of marginal joint erosions and preferentially reduces the progression of joint destruction in RA patients with autoantibodies to cyclic citrullinated peptides. It is the first drug that is effective both in treating osteoporosis and in suppressing the development of joint erosions in RA patients treated with csDMARD. Therefore, adding denosumab to the treatment of RA patients may represent a new therapeutic option.

 

Key words

osteoporosis, rheumatoid arthritis, bone remodeling, RANK, RANKL, osteoprotegerin, denosumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM