Diagnostika a léčba diabetické neuropatie

01/2019

MUDr. Šárka Malá; MUDr. Pavlína Krollová; MUDr. Lucie Hoskovcová; prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Interní klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Přesná prevalence diabetické neuropatie není známa, udává se rozmezí 25-90 %. EtioLogie je muLtifaktoriáLní, dominantní vliv má hypergLykemie, resp. délka expozice hypergLykemii. Základním příznakem diabetické periferní senzitivní neuropatie jsou parestezie, termináLně anestezie. Klinické příznaky kardiální autonomní neuropatie jsou nevýrazné - ortostatická hypotenze, snížená tolerance námahy. Základním příznakem je klidová tachykardie, závažnou komplikací jsou maligní arytmie. Diagnosticky pomáhá vyšetření variability intervalu RR. Základem terapie a zároveň prevence rozvoje diabetické neuropatie je intenzifikace léčby diabetu s co nejlepší kompenzací. Většina současné medikamentózní terapie je pouze symptomatická, se zaměřením na zmírnění subjektivních obtíží. Jedinou současně dostupnou léčivou látkou s prokazatelným vlivem na patofyziologické procesy, které vedou k diabetické neuropatii, je kyselina thioktová. Specifická prevence není známa.

 

Klíčová slova

diabetická neuropatie, kardiální autonomní neuropatie, kyselina thioktová

 

SUMMARY

Precise prevalence of neuropathic neuropathy is not known, ranging from 25 to 90%. Etiology is multifactorial, hyperglycemia or duration of exposure to hyperglycemia is dominant. The primary symptom of diabetic peripheral sensory neuropathy is paresthesia, terminal anesthesia. Clinical signs of cardiac autonomic neuropathy are subjectively insignificant (orthostatic hypotension, reduced tolerance of exertion). The primary symptom is restless tachycardia, a serious complication of malignant arthritis. Diagnostically helps to investigate RR interval variability. The basis of therapy and prevention of the development of diabetic neuropathy is the intensification of diabetes treatment with the best possible compensation. Most current medication therapy is symptomatic only, with a focus on alleviating subjective difficulties. The only currently available drug with a demonstrable influence on the pathophysiological processes that lead to diabetic neuropathy is thioctic acid. Specific prevention is not known.

 

Key words

diabetic neuropathy, cardiac autonomic neuropathy, thioctic acid

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM