Diagnostika a léčba dnavé artritidy a hyperurikemie

03/2018

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Revmatologický ústav, Praha

 

SOUHRN

Epidemiologické studie ukazují stálý nárůst výskytu hyperurikemie a dny v populaci. V klinické praxi je dna často špatně diagnostikována. Proto jsou v první části publikace nejprve uvedena diagnostická kritéria American College of Rheumatology (ACR) i European League Against Rheumatism (EULAR) pro diagnostiku dny. Důraz je kladen zvláště na krystalografickou analýzu a průkaz krystalů natrium urátu. Terapie dny je rozdělena na část, která se věnuje léčbě akutního dnavého záchvatu, a část, která se zabývá snížením urikemie. Každý akutní dnavý záchvat by měl být léčen farmakologicky a léčba by měla být zahájena okamžitě. Jako alternativu je možno použít kolchicin, nesteroidní antirevmatika a glukokortikoidy. U pacientů s těžkými refrakterními a častými záchvaty lze aplikovat inhibitor interleukinu 1 canakinumab. K hypourikemické léčbě jsou indikováni pacienti s častou frekvencí záchvatů, tofy a destrukcemi kloubů. Léčba hyperurikemie by měla být komplexní a skládat se z nefarmakologické a farmakologické části. Z medikamentů jsou k dispozici jednak urikostatika (allopurinol, febuxostat), jednak urikosurika (benzbromaron). Nově je do praxe zaváděn lesinurad, což je inhibitor transportéru URAT-1 v ledvinách.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

dna, terapie, canakinumab, febuxostat, lesinurad

 

SUMMARY

Epidemiological studies show a steady increase in the occurrence of hyperuricaemia and gout in the population. In clinical practice, the gout is often poorly diagnosed. Therefore, the first part of the publication lists both ACR and EULAR diagnostic criteria for day diagnosis. Emphasis is placed on crystallographic analysis of urate sodium crystals. Gout therapy is divided into a part dedicated to the treatment of an acute gout attack and a reduction of uricemia. Any acute gout attack should be treated pharmacologically and treatment should be initiated immediately. As an alternative, colchicine, non-steroidal anti-inflammatory drugs and glucocorticoids may be used. Patients with severe refractory and frequent attacks can be given an interleukin 1 inhibitor canakinumab. Indicated patients for hyperuricemic treatment are both patients with frequent attacks, tophi and patients with joint destruction. Treatment of hyperuricaemia should be comprehensive and consist of a non-pharmacological and pharmacological part. Drugs available are uricostatic (allopurinol, febuxostat) and uricosuric (benzbromaron). The new drug lesinurad, a URAT-1 transporter inhibitor in the kidneys, is now being introduced into practice.

 

KEY WORDS

gout, therapy, canakinumab, febuxostat, lesinurad

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM