Distribuce klinických fenotypů závažné chronické obstrukční plicní nemoci v populaci a fenotypově orientovaná léčba

04/2019

Doc. MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Plicní oddělení, Medicon, a.s., Praha

 

SOUHRN

Chronická obstrukční pLícní nemoc (CHOPN) je celosvětově rozšířené onemocnění s vysokou prevalencí a vzrůstající mortalitou. V České republice touto chorobou trpí přibLižně 7-8 % osob, obdobná situace je i v jiných zemích. Jedná se o onemocnění Léčitelné, ale nevyléčitelné, s chronickým a pozvolna progredujícím průběhem. Charakteristickým znakem je ventilační obstrukční porucha, která není po aplikaci rychle působícího bronchodilatancia plně reverzibilní. Přesná diagnostika a konkrétní určení fenotypu u jednotlivého nemocného jsou nezbytné k nastavení optimální terapie. Velký význam má zhodnocení symptomů pacienta, klinického a ventilačního vyšetření, zvážení rizik exacerbací. Závěrem je pak určení stupně CHOPN, fenotypu a prognózy onemocnění. Tím lze optimálně upravit léčebný plán konkrétně zaměřený na zjištěný fenotyp CHOPN.

 

Klíčová slova

chronická obstrukční plicní nemoc, fenotypy onemocnění, bronchodilatační léčba

 

SUMMARY

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a widespread disease with a high prevalence and increasing mortality worldwide. In the Czech Republic, approximately 7-8% of people suffer from this disease, and the situation is similar in other countries. It is a treatable but incurable disease with a chronic and slowly progressing course. A characteristic feature is a ventilatory obstructive disorder that is not fully reversible upon application of a fast-acting bronchodilator. Accurate diagnosis and specific determination of phenotype in an individual patient are necessary to set up optimal therapy. Of great importance is the evaluation of the patient's symptoms, clinical and ventilation examination, and the risk assessment of exacerbations. The conclusion is then to determine the degree of COPD, phenotype and disease prognosis. This can optimize the treatment plan specifically targeted to the identified phenotype of COPD.

 

Key words

chronic obstructive pulmonary disease, disease phenotypes, bronchodilator treatment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM