Dlouhodobě působící inzulíny: co je nového?

01/2020

MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Diabetologické centrum, Zlín

 

SOUHRN

Dlouhodobě působící bazální inzulíny mají mít prolongovaný, bezvrcholový účinek, s nízkou variabilitou účinku. Nízká variabilita je spojena s nižším rizikem hypoglykemií při titraci, lepším dosažením cílových hodnot kompenzace a snížením rizika vývoje pozdních komplikací. Nízká variabilita mezi dny znamená reprodukovatelný účinek na snížení glykemie mezi jednotlivými každodenními injekcemi, zatímco nízká variabilita během dne představuje konzistentní účinek na snížení glykemie během 24hodinového dávkovacího intervalu. Bazální inzulinová analoga druhé generace inzulin glargin U300 a inzulin degludek mají lepší farmakodynamické účinky, které se potvrdily v řadě studií. Inzuliny se liší v principu uvolňování z podkoží. Nově jsou k dispozici výsledky studií porovnávající oba inzuliny. V klinické praxi poskytují oba inzuliny pro diabetické pacienty novou kvalitu léčby.

 

Klíčová slova

dlouhodobě působící inzulinová analoga, variabilita, hypoglykemie

 

SUMMARY

Long-acting basal insulin analogues should have a prolonged, peak less effect of low variability action. The low variability is linked to the low risk of hypoglycaemia during titration, better achievement of target compensation values and a decrease of risks of development of later complications. Low variability between days signifies a reproducible effect on the reduction of glycaemia between individual daily injections, while low variability during the day represents a consistent effect on the reduction of glycaemia during a 24-hour dosage interval. Basal insulin analogues of the second-generation glargine U300 and insulin degludec have better pharmaco-dynamic effects, which have been proven in a whole line of studies. The insulin analogues differ in principle in their release after subcutaneous injection. At the moment there are available comparative studies of both insulin analogues. In clinical practice both of them provide the diabetic patient with a superior level of treatment.

 

Key words

long-acting insulin analogues, variability, hypoglycaemia

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM