Doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

04/2022

 

Docenta Lukáše Zlatohlávka znám od roku 2002, kdy po absolvování 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy nastoupil na naši kliniku jako mladý doktorand. Již od počátku zaujal svojí spontaneitou a v dobrém slova smyslu hyperaktivitou, která se projevovala nejen na klinice, ale i mimo ni. Lukáše zkrátka nešlo přehlédnout a brzy se zařadil mezi nejvýraznější osoby na klinice.

Jako lékař se profiloval jednak jako obecný internista a ze specializací se věnoval zejména problematice dyslipoproteinemií, výživě a metabolismu. V roce 2005 složil atestaci I. stupně z interny a v roce 2009 mu byla v tomto oboru přiznána odborná způsobilost. Poté složil v roce 2013 atestaci z endokrinologie a diabetologie. Na klinice prošel postupně všemi pozicemi, od sekundáře přes zástupce vedoucího oddělení až po vedoucího oddělení. Kromě práce na standardním oddělení byl vyškolen i v práci na jednotce intenzivní metabolické péče, kde dodnes slouží pohotovostní služby. Na všech pozicích vyniká především aktivitou a schopností odvést velký objem práce, spontánností a kolegiálním a kamarádským přístupem. Rovněž jeho vztah k pacientům je charakteristický, často také velmi úzký až kamarádský s komunikativním přístupem.

Mimo kliniku patří Lukáš Zlatohlávek k nezdolným organizátorům a zejména účastníkům mnoha setkání a večírků. Jedinou nevýhodou pro ostatní zúčastněné je, že se z takových akcí špatně odchází, a to hlavně kvůli jeho přičinění a neústupnosti. Na druhou stranu se pak na takové společné akce dlouho vzpomíná.

Nedílnou součástí života doc. Zlatohlávka je i 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a vědecko-pedagogická činnost. Patří k nejoblíbenější pedagogům na fakultě, věnuje se především pregraduální výuce předmětů interní propedeutika, endokrinologie a metabolismus a pořádá stáže před státní závěrečnou zkouškou z vnitřního lékařství. Postupem času se začal věnovat i výchově studentů nelékařských oborů, a to především výuce oboru Nutriční terapeut, jehož je na 1. LF UK garantem. Je rovněž garantem Ph.D. programu Nutriční a metabolické vědy, která je určena pro širokou škálu Ph.D. studentů od medicíny přes výživu až po přírodní vědy. Lipidologie a nutrice jsou také tématem jeho vědecké práce a řešených výzkumných úkolů. Jeho schopnosti a kvalita proto neunikly akademické obci, krátce byl členem Akademického senátu Univerzity Karlovy za 1. LF a poté členem Akademického senátu 1. LF UK. V roce 2020 byla jeho činnost na fakultě oceněna jmenováním do funkce proděkana pro doktorská studia. Po stránce vědecké se doc. Zlatohlávek podílel na řešení 15 grantových projektů a je autorem či spoluautorem více než 30 původních prací a tří monografií.

 

 

Stejně aktivní přístup, jaký má doc. Zlatohlávek ke své profesi, má i ke svému osobnímu a rodinnému životu. V roce 2004 se oženil se svou manželkou Danielou, která je dermatoložkou a se kterou má čtyři syny narozené v letech 2005 (Filip), 2007 (Vít), 2009 (Adam Petr) a 2014 (Hynek Lukáš). Kdo měl to štěstí a možnost je všechny vidět, musí uznat, že jablka nepadla daleko od stromu. Nedosti na tom, aby nebyl život Lukášovy rodiny příliš fádní, sdílí s nimi domácnost a volný čas také čtyři psi. Vzhledem k tomu, že se složení smečky postupně mění, nejsem schopen vyjmenovat jejich současné rasy a jména, myslím tím samozřejmě psy.

Komu by dosavadní výčet aktivit doc. Zlatohlávka nestačil, mohu pro kompletnost informací o jeho osobnosti doplnit jeho další zájmy a koníčky. Patří k nim kromě rodiny také chalupaření a myslivost, kterou mu ale osobně trochu vyčítám. Další náročnou zálibou jsou automobiloví veteráni. Jeho cílem je zkompletovat řadu škodovek od Škody Felicia 1962 až po novodobou Felicii, a to v bílé barvě. Jedinou výjimkou je Škoda Felicia z roku 1962, která je v klasické červené barvě. No a šlo by jmenovat ještě celou řadu dalších zálib a koníčků, které ale již přesahují rámec tohoto medailonku.

Doufám, že se mi alespoň částečně podařilo vykreslit osobnost doc. Zlatohlávka v celé její komplexnosti. Jemu pak přeji, aby takový zůstal a aby se mu dařilo na své pracovní i osobní úspěchy dále navazovat.

 

Prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.