Emicizumab v léčbě hemofilie A - naplňuje naše očekávání?

06/2020

MUDr. Petr Smejkal, Ph.D.

Oddělení klinické hematologie FN Brno; Katedra laboratorních metod LF MU Brno

 

SOUHRN

Profylaktická léčba u pacientů s hemofilií A a inhibitorem faktoru VIII (FVIII), a též u pacientů bez inhibitoru bispecifickou monoklonální protilátkou emicizumabem mimikující funkci FVIII je výrazným přínosem v péči o tyto pacienty. Na pracovišti máme možnost emicizumab používat již druhým rokem, většinou u pacientů s inhibitorem FVIII, ale i u jednoho pacienta bez inhibitoru. Ze tří pacientů léčených déle než rok jsme zaznamenali dvě krvácivé epizody vyžadující léčbu pouze u jednoho z nich, z toho jedna příhoda byla potraumatická. Dosud jsme nezaznamenali žádné nežádoucí účinky. Emicizuab tak v praxi předběžně potvrzuje očekávání do něho vkládaná.

 

Klíčová slova

emicizumab, HAVEN, krvácení, laboratorní monitorování

 

SUMMARY

Prophylactic treatment in patients with hemophilia A and a factor VIII (FVIII) inhibitor as well as in patients without an inhibitor of the bispecific monoclonal antibody emicizumab mimicking FVIII function is a significant benefit in the management of these patients. In our department, we have been able to use emicizumab for the second year in a row; mostly in patients with an F VIII inhibitor, but also in one patient without an inhibitor. Of the three patients treated for more than a year, we recorded two bleeding episodes requiring treatment in only one of them, one of which was post-traumatic. So far, we have not seen any side effects. In practice, emicizumab thus preliminarily confirms the expectations placed on it.

 

Key words

emicizumab, HAVEN, bleeding, laboratory monitoring

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM