Ezetimib - jeho účinek a role v léčbě dyslipidemií a kardiovaskulární prevenci

05/2018

MUDr. Luděk Táborský

Klinická biochemie, hematologie a imunologie, Nemocnice na Homolce, Praha

 

SOUHRN

Přístup k hypolipidemické terapii zahrnuje vedle dietních opatření a využití již známých a ověřených hypolipidemik vývoj nových léčiv, zasahujících na různé úrovni do metabolismu cholesterolu, a také vývoj možných léčebných kombinací s cílem zvýšit účinek stávající léčby. Jednou z často využívaných možností v současnosti je přidání ezetimibu ke stávající použité léčbě. Ezetimib je první zástupce skupiny selektivních inhibitorů absorpce ovlivnění absorpce vitaminů rozpustných v tucích, triglyceridů a žlučových kyselin. Místem jeho farmakologického účinku je kartáčový lem tenkého střeva, kde snižuje vstřebávání cholesterolu do enterocytu. Existuje celá řada preklinických i klinických studií demonstrujících příznivý vliv ezetimibu na koncentraci cholesterolu při monoterapii, ale také jeho synergický účinek při současném podávání inhibitoru HMG-CoA reduktázy (statinu). Ezetimib, podávaný samostatně nebo v kombinaci se statinem, signifikantně snižuje koncentraci LDL cholesterolu a zvyšuje koncentraci HDL cholesterolu. Tento efekt v současnosti prokázala studie IMPROVE-IT a z této studie také rezultují některé subanalýzy, zaměřené na léčbu hyperlipoproteinemie u diabetiků a na účinek kombinované léčby na zánětlivé markery (vysoce senzitivní C-reaktivní protein, hs-CRP). Léčivo je pacienty poměrně dobře tolerováno a incidence nežádoucích účinků se blíží placebu. V klinické praxi je ezetimib v monoterapii určen pacientům, u nichž jsou kontraindikována hypolipidemika jiných skupin. Kombinovaná terapie se statinem je indikována pacientům, kteří hůře tolerují vysokou dávku statinu nebo u nichž nelze cílových hodnot LDL cholesterolu dosáhnout maximální dávkou statinu.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

inhibitor cholesterolové absorpce, ezetimib, hypercholesterolemie, statiny

 

SUMMARY

Approaches of lipid lowering therapy include low fat diet and the use of well-established treatments the development of the novel agents which interfere with different levels of cholesterol metabolism and the development also a possibility in the drug combinations focused to officiate current therapy. Ezetimibe is the first agent of a class of selective cholesterol absorption inhibitors. Ezetimibe inhibits the absorption of biliary and dietary cholesterol from the small intestine without affecting the absorption of fat-soluble vitamins, triglycerides or bile acids. The site of its pharmacological action is the brush border of the small intestine where it decreases cholesterol uptake into the enterocytes. There are many preclinical and clinical studies demonstrating lipid-lowering properties of ezetimibe as monotherapy and its synergistic effect in combination with HMG-CoA reductase inhibitors (statins). When given in monotherapy or in combination with a statin, ezetimibe significantly reduces low-density lipoprotein cholesterol and increases high-density lipoprotein cholesterol. These effects currently show study IMPROVE-IT and her subanalyses, mainly focused on HLP therapy on diabetic subjects and effects of combined therapy on inflammatory markers (high-sensitivity C-reactive protein, hs-CRP). Ezetimibe is well tolerated with a safety profile similar to that of placebo. In the clinical practice, ezetimibe is indicated for patients who require modest LDL reduction or cannot tolerate other lipid-lowering agents. In combination therapy with a statin ezetimibe is used in patients who cannot tolerate high statin doses or in those who need additional LDL reductions despite maximum statin doses.

 

KEY WORDS

cholesterol absorption inhibitor, ezetimibe, hypercholesterolaemia, statins

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM