Farmakologická profylaxe a léčba tromboembolismu u pacientu s dědičným trombofilním stavem

02/2019

MUDr. Zuzana Zenáhlíková, Ph.D.

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Článek se zabývá pacienty s vrozenou dispozicí k žilnímu tromboembolismu a možnostmi, jak u těchto jedinců vzniku trombózy předcházet a jakým způsobem ji lze v souladu se současnými doporučeními efektivně léčit. V úvodu je vysvětleno, co to hereditární trombofilie je a u jakých skupin nemocných je vyšetření těchto stavů indikováno. Dále jsou rozebrány rizikové situace, ve kterých je vhodné u pacientů s hereditární trombofilií zajišťovat farmakologickou profylaxi tromboembolické nemoci, především se zaměřením na období těhotenství a šestinedělí. Na závěr jsou uvedeny nejnovější možnosti farmakoterapie tromboembolické nemoci s přihlédnutím ke specifikům léčby právě u pacientů s vrozenou trombofilií.

 

Klíčová slova

dědičná trombofilie, žilní tromboembolismus, antikoagulační léčba

 

SUMMARY

The article deals with patients with congenital disposition of venous thromboembolism and with the possibility of preventing them from developing thrombosis and how it can be effectively treated in accordance with current recommendations. The introduction explains what hereditary thrombophilia is and in which groups of patients the examination of these conditions is indicated. In addition, the risk situations in which patients with hereditary thrombophilia should be given pharmacological prophylaxis of thromboembolic disease, particularly with regard to pregnancy and puerperium. Finally, the most recent possibilities of thromboembolic drug therapy are presented taking into account the specifics of treatment in patients with congenital thrombophilia.

 

Key words

hereditary thrombophilia, venous thromboembolism, anticoagulation therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM