Farmakoterapie arteriální hypertenze u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

01/2022

Doc. MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.

3. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Výskyt arteriální hypertenze je u diabetiků 2. typu dvakrát častější než v běžné populaci a stoupá v závislosti na věku a délce trvání diabetu. Dobrá kontrola hypertenze u diabetiků je zásadní pro snížení kardiovaskulárního rizika a také mikrovaskulárních komplikací. Základem léčby hypertenze u diabetiků je blokáda renin-angiotension-aldosteronového systému. V současných postupech se doporučuje preference kombinační antihypertenzní léčby a snaha o rychlou normalizaci krevního tlaku. Nová antidiabetika (inhibitory sodíko-glukózového kotransportéru 2 [sodium-glucose co-transporter 2, SGLT-2] a agonisté receptoru pro glukagonu podobný peptid 1, [glucagon-like peptide 1, GLP-1]) mají nezanedbatelný antihypertenzní účinek a představují novou příležitost k optimalizaci současné léčby hypertenze u diabetických pacientů. Tento článek shrnuje současné poznatky a doporučení v léčbě hypertenze u diabetiků 2. typu.

 

Klíčová slova

diabetes mellitus 2. typu, arteriální hypertenze, antihypertenzní léčba, inhibitory SGLT-2, agonisté GLP-1

 

SUMMARY

The incidence of arterial hypertension is twice as common in type 2 diabetics as in the general population and increases with age and duration of diabetes. Good control of hypertension in diabetics is essential to reduce cardiovascular risk as well as microvascular complications. The basis of the treatment of hypertension in diabetics is the blockade of the renin-angiotensin-aldosterone system. In current procedures, preference for combination antihypertensive therapy and efforts to rapidly normalize blood pressure are recommended. The new antidiabetics (sodium-glucose co-transporter 2 [SGLT2] inhibitors and glucagon-like peptide 1 [GLP-1] agonists) have a significant antihypertensive effect and represent a new opportunity to optimize the current treatment of hypertension in diabetic patients. This article summarizes current knowledge and recommendations in the treatment of hypertension in type 2 diabetics.

 

Key words

type 2 diabetes mellitus, arterial hypertension, antihypertensive treatment, SGLT2 inhibitors, GLP-1 agonists

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM