Fixní dvoj/trojkombinace v léčbě arteriální hypertenze - jsou vhodné při zahájení léčby?

02/2020

MUDr. Milan Plíva

KardioLogické centrum AgeL, Pardubice

 

SOUHRN

Arteriální hypertenze je nejčastějším rizikovým faktorem kardiovaskulárních chorob, které zůstávají hlavní příčinou mortality v průmyslově vyspělých zemích. Cílových hodnot krevního tlaku dosahuje stále pouze menšina léčených pacientů, a to i přes relativně snadnou diagnostiku a široké spektrum možností farmakologické léčby. Jako hlavní příčiny této skutečnosti jsou vnímány především špatná adherence a perzistence pacientů k léčbě. Poslední verze doporučení pro diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze Evropské kardiologické společnosti / Evropské společnosti pro hypertenzi z roku 2018 klade mimo jiné důraz na včasné zahájení farmakologické léčby - optimálně s použitím fixní kombinace antihypertenziv (inhibitor systému renin-angiotenzin-aldosteron + blokátor vápníkových kanálů / diuretikum) u většiny pacientů s důrazem na co nejrychlejší dosažení cílových hodnot krevního tlaku.

 

Klíčová slova

arteriální hypertenze, léčba, fixní kombinace antihypertenziv

 

SUMMARY

Arterial hypertension is the most common risk factor of cardiovascular diseases, which remains the major cause of mortality in industrialized countries. Only a minority of treated patients still achieve blood pressure targets despite the relatively easy diagnostics and wide range options of pharmacological treatment. As the main causes of this fact are perceived poor adherence and persistence to treatment. Last version of European Society of Cardiology / European Society of Hypertension guidelines for the management of arterial hypertension from 2018 emphasizes, besides, the early initiation of pharmacological treatment. Optimally using a fixed combination of antihypertensive drugs (renin-angiotensin-aldosterone system inhibitor + calcium chanel blocker/diuretic) in most patients with an emphasis on achieving blood pressure targets as quickly as possible.

 

Key words

arterial hypertension, treatment, fixed-dose combination of antihypertensive drugs

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM