Fixní kombinace inzulinu degludek a agonisty GLP-1 liraglutidu ve studiích a v klinické praxi

02/2017

MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Diabetologické centrum, Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s., Zlín

 

SOUHRN

Léčba bazálním inzulínem v kombinaci s perorálními antidiabetiky již dlouhodobě patří k ověřeným postupům v kompenzaci diabetes mellitus 2. typu. Dalším krokem v intenzifikaci léčby podle doporučení odborných společností může být buď přidání krátkodobě působícího analoga v režimu bazál-plus či bazál-bolus, nebo nová možnost - kombinace s agonisty GLP-1 (glucagon-like peptide 1). Fixní kombinace liraglutid/degludek kombinuje dlouhodobě působícího agonistu GLP-1 liraglutid s dlouhodobě působícím inzulinovým analogem degludek. Inzulin degludek dobře ovlivní glykémii nalačno a účinek liraglutidu spočívá ve snížení glykémie nalačno i postprandiálně bez rizika hypoglykemických příhod a v redukci hmotnosti. Liraglutid ve studii LEADER snižoval kardiovaskulární riziko podle tříbodového MACE (major adverse cardiovascular events), složeného z kardiovaskulárního úmrtí, nefatálního infarktu myokardu a nefatální cévní mozkové příhody, a byl signifikantně účinný také ve snížení rizika mikrovaskulárních komplikací. Fixní přípravek inzulin degludek/liraglutid (Xultophy) s aplikací jedenkrát denně byl hodnocen po stránce účinnosti a bezpečnosti v programu studií DUAL. Byla prokázána jeho superiorita ve srovnání s inzulinem glargin U100. Nezbytnou součástí léčby je i správná titrace, která byla posuzována ve studii DUAL VI.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

inzulin degludek, liraglutid, fixní kombinace, program studií DUAL, studie LEADER

 

SUMMARY

The therapy of basal insulin in combination with oral antidiabetic agents has its position for a long time among attested procedures in the compensation of type 2 diabetes mellitus. A further step in the intensification of therapy in accord with the recommendation of specialized associations can either be addition of a short-term analogue in a regimen of basal plus or basal-bolus, or a new possibility is in combination with glucagon-like peptide 1 (GLP-1) receptor agonists. A fixed-ratio combination of liraglutide/degludec combines the long-term acting of GLP-1 receptor agonist liraglutide with the longterm action of the insulin analogue insulin degludec. Insulin degludec has a good influence on fasting plasma glucose and liraglutide decreases fasting plasma glucose and postprandial plasma glucose without the risk of hypoglycemic events and at the same time reduces weight loss. In the LEADER trial liraglutide reduced cardiovascular risk according to the 3-point MACE (major adverse cardiovascular events) composed of cardiovascular death, nonfatal myocardial infarction and nonfatal strokes and it was significantly effective in reducing the risks of microvascular complications. The fixed-ratio preparation of insulin degludec/liraglutide (Xultophy) applied once a day was assessed from the aspect of effectiveness and safety in the program of DUAL study, namely in DUAL V trial, its superiority was proven in comparison with glargin U100. An essential integral part of the therapy is also correct titration which was appraised in DUAL VI trial.

 

KEY WORDS

insulin degludec, liraglutide, fixed-ratio combination, clinical trials program DUAL, LEADER trial

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM