Fixní kombinace perorálních antidiabetik

04/2021

MUDr. Pavla Žůrková

3. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Možnosti Léčby diabetes meiiitus 2. typu (DM2) se znásobily s rozvojem poznání patofyzioiogických mechanismů, které k DM2 vedou. Léčba by měla být zaměřena na více patofyzioiogických drah a zároveň zohledňovat faktory mimo kontrolu giykemie, jako je snížení kardiovaskulárního rizika nebo renoprotektivita farmaka. Nová doporučení odborných společností kladou důraz na individuální přístup zaměřený na pacienta a jeho možnosti. I nadále platí, že při záchytu DM2 je nutné upravit režimová opatření a životní styl; farmakoterapie se zahajuje metforminem. Vzhledem k chronicitě a postupné progresi onemocnění je obvykle nutné přidat k metforminu další antidiabetika do kombinační terapie. Adherence pacienta k léčbě se snižuje mimo jiné s počtem předepsaných léků. Využití fixní kombinace léčiv se může zdát jako cesta k lepší compliance pacienta a dosažení cílů kompenzace diabetu, aniž bychom kladli vysoké nároky na pacienty a snižovali jejich kvalitu života.

 

Klíčová slova

diabetes mellitus 2. typu, perorální antidiabetika, fixní kombinace Žůrková P

 

SUMMARY

Treatment options for type 2 diabetes mellitus (DM2) have multiplied with the development of knowledge of the pathophysioLogicaL mechanisms that lead to DM2. Treatment should focus on multiple pathophys-ioLogicaL pathways, taking into account factors beyond glycemic control, such as reduced cardiovascular risk or drug renoprotectivity. New recommendations from professional societies emphasize an individual approach focused on the patient and his possibilities. It is still true that in the initial approach in therapy, it is necessary to emphasize regimen measures and lifestyle changes, pharmacotherapy is started with metformin. Due to the chronicity and gradual progression of the disease, it is usually necessary to add additional antidiabetics to the combination therapy of metformin. The patienťs adherence to therapy is reduced, among other things, by the number of prescribed drugs. The use of a fixed combination of drugs may seem like a way to improve patient compliance and achieve the goals of compensating for diabetes without placing high demands on patients and reducing their quality of life.

 

Key words

type 2 diabetes mellitus, oral antidiabetics, fixed combination

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM