Fixní kombinace v lipidologii

04/2021

Doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Centrum preventivní kardioLogie, III. interní klinika - klinika endokrinoLogie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější příčinou mortality a morbidity v rozvinutých zemích (pokud pomineme pandemii covidu-19). Za posledních třicet Let sice došlo k jejich výrazné regresi, nicméně za poslední Léta zaznamenáváme i jejich mírný narůst. Ten je dán několika faktory. Naše populace stále hojně kouří, přetrvává, ba dokonce i mírně roste počet obézních a s tím je spojen nárůst komorbidit, a zejména my Lékaři nedodržujeme doporučené cílové hodnoty. Toto je opět dáno několika faktory. Používáme nízké dávky hypoLipidemik (zejména statinů), nevyužíváme kombinační terapii a celkem pochopitelně kLesá compLiance našich pacientů k terapii pro poLypragmazii. Proto je ideáLním Léčebným postupem využití fixních kombinací.

 

Klíčová slova

rizikové faktory ateroskLerózy, dysLipidemie, fixní kombinační terapie

 

SUMMARY

CardiovascuLar diseases are the most common cause of mortaLity and morbidity in deveLoped countries (if we excLude the COVID-19 pandemic). ALthough there has been a significant regression over the Last 30 years, there has been a sLight increase in recent years. This is due to severaL factors: our popuLation stiLL smokes heaviLy, the number of obese peopLe and the associated increase in co-morbidities persists and is even increasing sLightLy, and, most importantLy, we are not meeting the recommended target vaLues. This is again given by severaL factors: the use of Low dose hypoLipidemics (especiaLLy statins), we do not use combination therapy and, quite understandabLy, the compLiance of our patients to therapy for poLypragmasia is decreasing. Therefore, the ideaL treatment approach is to use fixed combinations.

 

Key words

atheroscLerosis risk factors, dysLipidemia, fixed-dose combination therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM