Fixní trojkombinace v léčbě CHOPN

05/2022

Doc. MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Plicní oddělení, Medicon, a.s.

 

SOUHRN

V léčbě chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) mají klíčové postavení přípravky s bronchodilatačním a protizánětlivým účinkem. Cílem léčby je zlepšit ne zcela reverzibilní bronchiální obstrukci, zabránit exacerbacím a zpomalit progresi choroby. Terapii je vhodné individualizovat podle konkrétních nálezů. Pokud se symptomy onemocnění a jejich frekvence nepodaří ovlivnit monokomponentním přípravkem, je indikována duální obvykle fixní kombinace. Kombinační bronchodilatační léčba na základě rozdílných mechanismů zvyšuje stupeň dilatace bronchiálního stromu. Nyní lze do léčby zakombinovat i fixní trojkombinaci aplikovanou v jednom inhalačním systému. Jedná se o kombinaci dlouhodobě působícího p2 agonisty (long-acting |32-agonist, LABA), dlouhodobě působícího antagonisty muskarinových receptorů (long-acting muscarinic antagonist, LAMA) a inhalačního kortikosteroidu (IKS). Zařazení IKS má za cíl snížit počet exacerbací CHOPN. Trojkombinace je určena pro pacienty ve středně těžkém a těžkém stadiu onemocnění, kde dosavadní léčba nepřivodila stabilizaci stavu, redukci častých exacerbací a zlepšení symptomů onemocnění.1

 

Klíčová slova

chronická obstrukční plicní nemoc, fixní trojkombinace, studie KRONOS, studie ETHOS, exacerbace CHOPN, kontrola symptomů, kvalita života

 

SUMMARY

In the treatment of chronic obstructive pulmonary disease (COPD), preparations with a bronchodilator and anti-inflammatory effect play a key role. The aim of the treatment is to improve the not completely reversible bronchial obstruction, prevent exacerbations and slow down the progression of the disease. Therapy should be individualized according to specific findings. If the symptoms of the disease and their frequency cannot be influenced by a monocomponent preparation, a dual, usually fixed combination is indicated. Combined bronchodilator treatment based on different mechanisms increases the degree of dilation of the bronchial tree. Now a fixed triple combination can be combined into the treatment applied in one inhalation system. It is a combination of a long-acting p2 agonist (long-acting p2-agonist, LABA), a long-acting muscarinic receptor antagonist (long-acting muscarinic antagonist, LAMA) and inhaled corticosteroid (ICS). The inclusion of ICS aims to reduce the number of COPD exacerbations. The triple combination is intended for patients in a moderate and severe stage of the disease, where the previous treatment did not stabilize the condition, reduce frequent exacerbations and improve the symptoms of the disease.1

 

Key words

chronic obstructive pulmonary disease, fixed triple combination, KRONOS study, ETHOS study, COPD exacerbation, symptom control, quality of life

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM