Generalizovaný maligní melanom léčený kombinací BRAF a MEK inhibitorů ve 3. linii terapie

05/2023

MUDr. Taťána Šuková

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Rozvoj imunoterapie a cílené terapie významně změnil prognózu v léčbě maligního melanomu. Možnosti adjuvantní terapie se v posledních letech rozšířily. Naskýtá se však otázka, jakým způsobem postupovat, pokud po adjuvantní léčbě dojde ke generalizaci onemocnění. V této kazuistice je popsán případ pacientky s rizikovým resekovaným maligním melanomem stadia IIIC, u které došlo čtyři měsíce po ukončení adjuvantní imunoterapie pembrolizumabem ke generalizaci onemocnění. V další fázi terapie byla zvolena kombinace ipilimumab + nivolumab, na kterou pacientka nezareagovala, dále kombinovaná chemoterapie s částečnou odpovědí a v poslední fázi terapie kombinací inhibitorů proteinkináz BRAF (serin/threonin proteinkináza B-Raf [rapidly accelerated fibrosarcoma, Raf]) a MEK (mitogenem aktivovaná proteinová kináza) s krátkodobou, ale výraznou odpovědí. I když adjuvantní léčba snížila riziko recidivy onemocnění, existují pacienti, u kterých se setkáváme se selháním adjuvantní léčby.

 

Klíčová slova

maligní melanom, adjuvantní terapie pembrolizumabem, kombinace nivolumab + ipilimumab, inhibitory BRAF, MEK

 

SUMMARY

The development of immunotherapy and targeted therapy has significantly changed the prognosis in the treatment of malignant melanoma. The options for adjuvant therapy have expanded in recent years. However, the question arises as to how to proceed if the disease generalizes after adjuvant treatment. This case report describes the case of a patient with high-risk stage IIIC resected malignant melanoma, in whom generalization of the disease occurred 4 months after the end of adjuvant immunotherapy with pembrolizumab. In the next phase of therapy, the combination of ipilimumab/nivolumab was chosen, to which the patient did not respond, followed by combined chemotherapy with a partial response and in the last phase of therapy a combination of BRAF and MEK inhibitors with a short-term but significant response. Although adjuvant treatment has reduced the risk of disease recurrence, there are a number of patients in whom adjuvant treatment fails.

 

Key words

malignant melanoma, adjuvant pembrolizumab therapy, nivolumab and ipilimumab combination, BRAF, MEK inhibitors

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM